Dış Ticaret

Dış Ticaret Programı

Genel Bilgiler

Dış Ticaret ve Pazarlama Programı 2008-2009 eğitim öğretim döneminde eğitime normal öğrenimiyle başlamış olup, halen normal ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ülkeleri birbirlerine daha çok yaklaştırmış, çok küçük işletmeler bile uluslararası piyasalarda iş yapabilir hale gelmiş ve dış ticaret önem kazanmıştır. Ülkemizin, Dünya ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesinde hiç kuşkusuz Dış Ticaretin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.  Şirketlerin önemli sermayelerinden biri olan yetişmiş insan gücü, teknolojinin ve otomasyonun gelişmesine rağmen halen, ekonominin diğer önemli kaynaklarından olan kapital, ürün, bilgi vb. arasındaki haklı yerini korumaya devam etmektedir. Dış ticarette başarıyı yakalamak isteyen, uluslararası pazarlara açılmak ve dünya standartlarında ürün üretmek ve hizmet vermek amacında olan firmalarımız öncelikle ellerindeki insan gücü kaynağını gözden geçirmek ve bu alanda ya mevcudu iyileştirmek ya da yeni bir sistem kurmak yönünde adım atmak zorundadırlar.

Dış ticaret alanında faaliyette bulunacak olan firmanın, öncelikle pazarlama, satış ve operasyon kadrolarını oluşturması ve bu kadrolarda çalışacak kişilerin genel dış ticaret bilgilerinin yanı sıra firma içi genel iş akışına hakim olabilmelerini de temin yönünde muhasebe, finans, lojistik vb. alanlardaki temel mesleki bilgi ve becerilerini, sosyal ve davranışsal yeterliliklerini de sorgulaması gerekir. Dış ticaret takımında çalışacak kişilerin, uluslararası ticaretteki temel bilgilere hakim olması, müşteri odaklılığı felsefe olarak kişiliğine ve hayatının her alanına yansıtan bir kimliğe, prezantabl, aktif ve girişimci ruha sahip olması gerekir.

Bu doğrultuda dış ticaret uygulamaları, kambiyo, gümrük mevzuatı, dış ticaret teşvikleri ve gümrük işlemleri konusunda, bilgisayar modül programları desteğinde yetiştirilen öğrencilerimiz, özel dış ticaret firmalarında çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini kurup dışa dönük ticari faaliyette de bulunabilirler. Ayrıca T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüklerinde ve Gümrük Müdürlüklerinde öncelikli olarak istihdam edilebilmektedirler.

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı Yoluyla fakültelerin İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Bankacılık, Lojistik, Sermaye Piyasası ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişki gibi bölümlerinde eğitimlerini sürdürebilirler. 

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Mustafa Çağrı DEMİR

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T.I 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nin Önemi ve İnkılap Kavramı; Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler; Osmanlı Devleti'ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları; Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri; Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller; Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler; Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi ve "Sine-yi Millete" Dönüş; Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; TBMM'nin Açılması ve Meclis'in Niteliği; İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler; Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı; Sevr ve Gümrü Andlaşmaları; Sakarya Zaferi'ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar
TÜRK DİLİ I 
Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Köken ve Yapı Bakımından Dünyadaki Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki, Yeri Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi, Lehçe-Şive Kavramları, Türk Yazı Dilinin Sadeleşme Evreleri ve Atatürk, Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması, Anlam ve Görevleri Açısından Kelime Çeşitleri, Kelime Grupları, Cümle çözümlemeleri
YABANCI DİL I 
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I
İthalat ve İhracat Kavramları ve özellikleri, Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler, Teslim Şekilleri Ödeme Şekilleri, uygulama örnekleri.
GENEL İŞLETME
İşletme Ve İşlemecilik Kavramları, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Çevresi, İşletmenin Amaç ve Sorumlulukları, Kuruluş Yeri Ve Seçimi, Kuruluş Aşamaları, Kapasite, İşletme Yönetim Fonksiyonları, Temel İşletme Fonksiyonları,
GENEL MUHASEBE
Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları, Muhasebenin Temel Kavramları, Hesap Kavramı, Temel Mali Tablolar, Yevmiye Defteri, Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Envanter İşlemleri, Özkaynaklar, Gelir ve Gider Kavramları, Satışların Maliyet Tablosu, Gelir Tablosu, Nazım Hesapların İncelenmesi.
MİKRO İKTİSAT
İktisadın kapsamı ve metodu, Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi, Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi, Talep eğrisinde kaymalar, Talep esnekliği, Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı, Arz eğrisinde kaymalar, Arz esnekliği, Arz, talep ve esneklik uygulamaları, Üretim maliyetleri, Piyasa dengesi, Tam rekabet piyasası, Tekel Piyasası, Diğer eksik rekabet piyasaları.

TEMEL HUKUK
Hukukun Temel Kavramları, Hukuk Sistemi, Kamu Hukuku, Hakkın Tanımı Ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması, Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi, Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler, Aile Hukuku Ve Hükümleri, Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler, Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil, Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri, İcra ve İflas İşlemleri.

II. YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. II 
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.
TÜRK DİLİ II
İmlâ ve Noktalamalar, Düşünce Yolları, Kompozisyon ve Çeşitleri, Yazılı ve Sözlü Kompozisyonda Dikkat Edilecek Noktalar, Anlatım Yolları, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Ağızları, Anlatım Bozuklukları (Yanlışları), Cümle, Türkçe Cümle Mekanizmaları ve Çeşitleri, Eksik Öğeli Cümleler, Kelime, Türkçe'de Mânâ ve Vazife Bakımından Kelimeler İle Özellikleri, Ek, Kök, Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri ve Türkçe'deki Bütün Ekler, Nesir ve Şiirde Yazılı Anlatım Çeşitleri, Türkçe'de Kelime Grupları, Cümleler ve Cümle Tahlilleri, Yerli ve Yabancı Edebi Metinler / Yazılı, Sözlü Anlatım Çalışmaları.
YABANCI DİL II
Bu ders, iş ahlakı, liderlik, rekabet, strateji, kültür, değişim ve kalite gibi konularda yapılan çalışmalarla ileri düzeyde iş İngilizcesi hakimiyeti kazandırmayı amaçlamaktadır. Hesaplar, şirketlerde problem çözümleri, toplantı yönetimi, şirket kararları, liderlik ve şirket raporları konuları ele alınmaktadır.
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II
Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri, Özellik Arz Etmeyen İhracat, Özellik Arz Eden İhracat, İhracat Sürecinin Aşamaları, İthalatta Kayıt İşlemleri, İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları ve uygulama örnekleri.
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, Dış ticarette hesap planı, Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, Dış ticaret işlemlerinde KDV, Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinde KDV.

DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ
İhracat Teşviklerinin Tanımı, Kapsamı, Türleri ve Önemi, Dünyada Uygulanan Teşvik Tedbirlerinin Genel Türleri, Türkiye’de Uygulanan Teşvik Türleri; Vergi, Resim ve Harç İstisnası, KDV İstisnası, Dahilde İşleme Rejimi, Devlet Yardımları, Eximbank Uygulamaları. 

MAKRO İKTİSAT
Temel kavramlar, Milli gelir ve çıktının hesaplanması, Başlıca Makroekonomik Okullar, Tüketim ve yatırım, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İstihdam, Enflasyon, Para Piyasası, Merkez bankası ve para politikası, Maliye Politikası.
TİCARET HUKUKU
Ticaret Hukukunun Yapısı, Ticari İş, Ticari Sözleşmeler, Ticari Yargı Sistemi, Dava Açma Süreleri, Ticaret Sicil Memurluğu, Unvan, Marka Ve Patent, Ticaret Şirketleri, Pay Senetleri Ve Sermaye Araçları, İflas Ve Rehin, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri Kavramı.

III. YARIYIL DERSLERİ

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ
Mevduatla İlgili Kavramlar, Kredi ile İlgili Kavramlar, Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar, Kambiyoya İlişkin Temel Kavramlar, Türk Parası ve Dövizlere İlişkin Hükümler, Kıymetli Maden ve Taşlara İlişkin Hükümler, İhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı, Görünmeyen İşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı, İthalat ve İhracat Bedellerinin Ödenmesi, Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili Ödeme, Akreditifli Ödemenin Türleri, Akreditifli Ödeme ve İşleyişi.
LOJİSTİK
Lojistik ile ilgili temel kavramlar, Taşıma Yöntemleri, Taşımacılık Belgelerinin Düzenlenmesi, Lojistik Faaliyetleri, Nakliye İşlemleri, Teslim Şekilleri, Lojistikte sigortacılık işlemleri, Lojistikte sigortacılık uygulamaları.

ULUSLARARASI İKTİSAT I
Uluslararası Ticaret Teorisi, Merkantilistler ve Fizyokratlar, Klasik Ticaret Teorileri, Faktör Donatım Teorisi, Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikasının Amaç ve Araçları, Korumacılığı Savunan Görüşler, Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri, Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

BORÇLAR HUKUKU

Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içerisinde sırasıyla borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.

DIŞ TİCARETTE VERGİ UYGULAMALARI
Dış Ticaret İşlemlerinin Vergilendirilmesi, Uluslararası Ticaret Yapan Şirketlerin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV ve Gümrük Vergileri); Vergi İadeleri; Serbest Bölgede Gümrük Rejimi; Gümrük Birliği veya Gümrük Birliği’nden Yapılan Ticari İşlemlerde Vergilendirme; Geçici İthal Rejimi; Çifte Vergilendirme.

GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

İLETİŞİM
İletişim kavramı ve türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Biçimsel (Formal) iletişim ve Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim, Örgüt Dışı İletişim Kurmak.

İLK YARDIM

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
Kalite kavramı, Sandart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli.
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ
Türkiye Ekonomisine Kısa Bakış, Türkiye Ekonomisinin Sosyo –Ekonomik Göstergeleri, Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi, Sanayi Sektörü, Tarım Sektörü, Türkiye’de Dış Ticaretinin Genel Yapısı, Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülkelere Göre Dağılımı, AB’nin Tarihi Gelişimi, AB’nin Genişleme Süreci, AB’nin Kurumları, Türkiye AB İlişkileri, Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret.
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR
Ekonomik Entegrasyonlar, Ekonomik Entegrasyon Şekilleri, Ekonomik Entegrasyonların Etkileri, Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar, Avrupa Kıtasındaki Entegrasyonlar, Diğer Kıtalardaki Entegrasyonlar, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar.

ULUSLARARASI FİNANSMAN
Uluslararası Finansal Sistem, Döviz Kuru Politikası, Döviz Piyasası, Döviz Opsiyon İşlemleri, Sermaye Piyasası, Leasing, Factorıng, Forfaiting, Exımbank Kredileri, Üretime Yönelik Teşvikler, Tanıtıma Yönelik Teşvikler ve uygulamalar.
ULUSLARARASI PAZARLAMA
Ülkelerin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması, Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi, Teknolojik Çevre, Uluslararası Pazarlama Ve Kültür İlişkisi, Kültür ve Satınalma Davranışları, Politik ve Yasal Çevre, Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri, Uluslararası Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlama Araştırma Süreci, Uluslararası Pazarlama Stratejileri.

IV. YARIYIL DERSLERİ

DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR
İhracat Entegre Programı, İhracat Sipariş Takibi, İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama, İhracat Beyannamesinin Hazırlanması, İhracat İşlemlerinin Takibi, İthalat Entegre Programı, İthalat Sipariş Takibi, İthalat Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili, İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması, İthalata İlişkin Raporlamanın Yapılması, Gümrük Tahakkuk Hesaplaması, G.T.I.P Takibi, Gümrük Belge Uygulamaları.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük Mevzuatı, Gümrüklerde Temsil Yöntemleri, Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli, Gümrük Vergilerinin Hesaplanması, Eşyanın Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymeti, Gümrük Rejimleri, Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Gümrükçe Onaylanmış İşlem, Gümrük Beyan Yöntemleri, Eşyanın Muayenesi, Eşyanın Tahlili ve Teslimi ve örnek uygulamalar.

MESLEKİ YABANCI DİL
Telefonda görüşme, Not alma, Metin okumak, Yazı yazma, Yazıyı düzeltme, Ticari yazışmalar, Standart yazılar, Dil farklılıkları, Deyimler, Yüz yüze görüşme.

STAJ (ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM)

Dönem sonunda işyeri ortamında  15 iş günlük eğitim

ULUSLARARASI İKTİSAT II
Döviz Ve Döviz Piyasasının Tanımı ve Özellikleri, Döviz Piyasasının Çeşitleri ve Fonksiyonları, Döviz Kurunun Oluşumunu ve Döviz Kuru Çeşitleri, Bankalar ve Döviz Piyasası, Ödemeler Bilançosunun Tanımı ve Önemi, Ödemeler Bilançosunun Ana Hesapları, Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Nedenleri, Ödemeler Bilançosu Açıklarını Önlemeye Yönelik Politikalar, Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Uluslararası Özel Sermaye Akımları, Uluslararası Para Piyasası, Uluslararası Sermaye Piyasası.
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma.

DÜNYA EKONOMİSİ VE TİCARETİ

Dünya ekonomik yapılanması hızlı değişimler geçirmekte ve karşımıza yeni meseleler çıkararak küreselleşmenin dinamiklerini sürekli yeni fırsatlar ile şekillendirmektedir. Bu ders İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya ekonomisinin dönüşümü ve ekonomik dinamikleri genel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ve ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve yatırım yapısı, küresel finans piyasaları ve globalleşmenin ekonomik etkileri hakkında bir fikir vermeyi hedeflemektedir.

ELEKTRONİK TİCARET

Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, E-ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-ticaret’in tarihi, E-ticaret’in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret’in bugünkü kullanımı.

FİNANS MATEMATİĞİ

Paranın zaman değeri, faiz, anüiteler, hayat anüiteleri ve düşük riskli hisse senedi portföyü oluşturmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihi gelişimi, genel bilgiler, iş güvenliği kavramı, iş kazalarının tanımı, nedenleri ve önleme yöntemleri, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, iş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, tehlikeler ve tehlike çeşitleri, kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İş sözleşmesi düzenlemek, İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek, İş ilişkisini sonlandırmak, Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek, 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c belgeleri düzenlemek

MESLEK ETİĞİ

Dış Ticaret işlemlerinin tüm safhalarında uyulması gerekenler, tutum ve davranışlar ve sonuçları
MESLEKİ YAZIŞMALAR
Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler, Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler, İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri, İş Mektuplarının Yazılması, Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri, İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri, Uluslararası Ticari Kısaltmalar, Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar, Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar, Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri, Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları, Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar, Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar, Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar.

SERBEST BÖLGELER
Serbest Bölgelerin Tanımı, Serbest Bölgelerin Çeşitleri, Serbest Bölgeler İşletmeciliği, Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları, Serbest Bölgelerde Kullanılan Belgeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Serbest Bölgeler Muhasebe Uygulamaları, Serbest Bölgeler Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Serbest Bölgeler Vergi Uygulamaları.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
Milletlerarası Özel Hukuk, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Kombine Taşımacılıkla İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Tahkim Divanları, Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslar Arası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda Birleşmiş Milletler Konvansiyonu.
ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman kavramı, zaman çeşitleri, zaman tuzakları, zaman yönetim yöntemleri, toplantı kavramı, toplantı çeşitleri, toplantı yönetim stratejileri konuları

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2018, Salı