Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı


Genel Bilgiler

İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır. Ancak ülkemizde muhasebe eğitimi, fakülte seviyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan bölümlerde sadece teorik temelli ve uygulamadan (özellikle kanunlar ve ilgili mevzuatlar açısından) uzak, meslek yüksek okulu seviyesinde ise iki yıllık muhasebe programları içerisinde, başlangıç düzeydeki uygulamaya dönük, teoriden uzak olarak verilmektedir. Oysa sektörün sadece basit defter tutma bilgisine sahip elemanlardan ziyade belli alanlarda ihtisas sahibi, analitik düşünebilen, muhasebenin temel bir işletme fonksiyonu olduğunun farkında elemanlara ihtiyacı vardır.

Bu programın amacı muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. Muhasebe bölümü öğrencilerinin 4. ve 6. yarıyılı takip eden yaz aylarında "YAZ STAJI" (mali müşavirlik firmaları,denetim firmaları, üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe departmanları gibi) yapma zorunlulukları vardır. Böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyon sıkıntısı aşılmış olacaktır.

Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, eğitimlerini tamamladıkları ya da benzer programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları da olacaktır.

Muhasebe bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Uluslar arası işletmelerde çalışma İçin önem verilen bazı sertifikaları alma konusunda avantajlar elde edecektir.Örneğin; Yönetim Muhasebeciliği Sertifikası (CMA), İç denetçilik sertifikası (CIA) gibi.

Bölüm mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe departmanlarında muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı olarak çalışabilecekleri gibi (ki asıl amaçlanan budur), üniversitelerin İ.İ.B.F. öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına sahip olacağından istihdam yelpazesi oldukça geniş olacaktır.

Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bu durum kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Bu okulla amaçlanan, eğitilmiş elemana tekrar eğitim verme maliyetinin minimize edilerek, doğal bir talebin yaratılmasıdır. Programdan mezun olacak öğrenciler eğitim sonrası eğitime tabi tutulma sıkıntısı yaşamadan veya minimum düzeyde eğitime tabi tutularak, gerek bağımsız olarak, gerek tüm sektörlerin muhasebe departmanlarında muhasebeci/mali müşavir / maliyet muhasebecisi / denetçi adayı olarak çalışabilecektir.

MUHASEBE BÖLÜMÜNÜN AMACI

- İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,

- Müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,

- Aldığı eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,

- Uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgileri üst düzeyde,

- Kamusal ve akademik hakları fakülte mezunlarına eşdeğer hale getirilmiş,

- 21. yüzyılın gereksinmeleri çerçevesinde, bilgi ve deneyimlerini ilgili özel ve kamusal kurumlarla işbirliği içinde değerlendirerek, bu doğrultuda danışmanlık yapabilecek,

- Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, muhasebenin uluslararası nitelik kazanması nedeniyle, mezunların yurtdışı ile iş ilişkilerini sürdürebilmeleri ve güncel kaynakların izlenebilmesini sağlayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilen,

- Olayları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen,

- Sorunlara çözüm üreten, sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı,

- Güncel gelişmeleri takip eden, geleceğe yön verecek,

- Ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, uygulama deneyimi kazanmış, uzman kişiler yetiştirmektir. 

HEDEFLER

- Türkiye'de bu alanda, lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan ilk bölüm olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,

- Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda sosyal ve etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemsemeyi,- Öğrencileri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin mesleğe yansımalarını dikkate alan, mesleğinde en iyi yerlere gelmeyi esas alan, iyi bilgilendirilmiş ve iyi bireyler olarak yetiştiren ve hayata geniş bir yelpazede hazırlayan bir bölüm olmayı hedefler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Muhasebe temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma,

2. İşletmecilik bilgi ve becerilerini muhasebe alanına uygulayabilme,

3. Kamu ve özel sektör iş yaşamının gerektirdiği, hem teorik hem de uygulama bazındaki muhasebe ve finans konularıyla iş yaşamına kolayca adaptasyon sağlama,

4. Bilişim teknolojileri başta olmak üzere, muhasebe alanındaki çağdaş yöntem ve teknolojilerdeki güncel gelişmeleri izleme, bunları etkili bir şekilde kullanabilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma,

5. Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma,

6. Muhasebe sorun ve olgularının toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma, çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneği kazanma,

7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve temsil etme özgüveni,

8. Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, analitik düşünebilen, yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma,

9. Muhasebe uygulamalarının mesleki, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılama,

10. Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma, yaptırma ve sonuçlandırma,

11. Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama,

12. Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliğine sahip olma,şeklindedir.

BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ön lisans diploması verilir. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir

İSTİHDAM ALANLARI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Kamu kurumlarının ve özel firmaların muhasebe ve finans departmanlarında istihdam edilirler. Yine Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Müşavirlerin ofislerinde çalışabilirler

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Rıdvan SEZGİN

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. I 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nin Önemi ve İnkılap Kavramı; Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler; Osmanlı Devleti'ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları; Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri; Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller; Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler; Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi ve "Sine-yi Millete" Dönüş; Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; TBMM'nin Açılması ve Meclis'in Niteliği; İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler; Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı; Sevr ve Gümrü Andlaşmaları; Sakarya Zaferi'ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı ve ARMHC'nin Kurulması)

TÜRK DİLİ I 
Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Köken ve Yapı Bakımından Dünyadaki Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki, Yeri Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi, Lehçe-Şive Kavramları, Türk Yazı Dilinin Sadeleşme Evreleri ve Atatürk, Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması, Anlam ve Görevleri Açısından Kelime Çeşitleri, Kelime Grupları, Cümle çözümlemeleri

YABANCI DİL I 
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

GENEL EKONOMİ

Ekonomi teriminin önemi ve niteliği, tüketici teorisi, fiyat teorisine giriş, üretici teorisi, üretim faktörleri fiyat analizi.

TEMEL HUKUK

Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgah; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı Organları.

GENEL MUHASEBE
Temel muhasebe kavramlarını ve belgelerini tanıma, Bilanço ve Gelir Tablosunun düzenlenmesi ile ilgili ilkeleri anlama ve Tekdüzen hesaplarının işleyişini anlayarak geçici mizan düzenleme. Muhasebe ile ilgili temel kavramları anlama, tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayabilme.

GENEL İŞLETME

İşletme bilimi ve tarihsel süreci, İşletme ile ilgili temel kavramlar, İşletmelerde çevre, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletmelerin amaçları, İşletmelerde kuruluş kararı, İşletmelerde kapasite, İşletmelerde bütünleşme ve işbirliği, İşletmelerde yönetim işlevi, pazarlama işlevi, üretim işlevi, finansal yönetim işlevi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, Ar-ge.,

TEMEL BİLGİ TEKNELOJİLERİ KULLANIMI
Bilgi teknolojisinin temel kavramları, işletim sistemleri ile ilgili genel bilgiler, ağ sistemleri ve internet, kelime işlemcisi, sunum uygulaması

II. YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. II
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, gerçekleştirilen devrim hareketleri ve Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış siyaseti ele alınmaktadır.

TÜRK DİLİ II
Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım ve Anlatım Bozuklukları, Kompozisyon ile İlgili Genel Bilgiler, Dilekçe, Rapor, Resmî Mektup, İş Mektubu, Elektronik Mektup, Makale, Öz Geçmiş, Bilimsel Yazı Hazırlamada Uyulacak Kurallar

YABANCI DİL II
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizce'ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
Tanışma Ve Ders Hakkında Genel Bilgiler, Envanter İle İlgili Kavramlar, Envanter İşlemlerinin Kapsamı, Değerleme, Ticari Ve Mali Kar Kavramları, Bilanço Hesaplarında Envanter İşlemleri: Dönen Varlıklar: Kasa, Bankalar Ve Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Bilanço Hesaplarında Envanter İşlemleri: Duran Varlıklar: Maddi Duran Varlıklar Ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Bilanço Hesaplarında Envanter İşlemleri: Yabancı Kaynaklar Ve Özkaynaklar: Banka Kredileri, Ticari Ve Diğer Borçlar, Vergi, Gelir Ve Giderlerde Dönem Sonu İşlemleri, Bilanço Ve Gelir Tablosunun Düzenlenmes

ŞİRKETLER MUHASEBESİ
Şirket Kavramı ve Şirketler Muhasebesine yönelik genel bilgiler, Adi şirketler, Kollektif şirketlerde muhasebe uygulamaları, komandit şirketlerde muhasebe uygulamaları, Anonim şirketlerde muhasebe uygulamaları, Limited

MUHASEBE UYGULAMALARI VE TİCARİ BELGELER

Birinci ve ikinci sınıf defter tutan işletmelerin yasal açıdan kullanılması gereken defter ve belgeler ve bu belgelerin düzenlenmesi ve ilgili defterlere kayıtların yapılması işlemlerinden oluşmaktadır. İşletmelerin türüne ve özelliğine göre kuruluş aşamasından başlayarak dönem içi ve dönem sonunda düzenlemesi gereken belge ve beyannamelerin düzenlenmesi uygulamalarını içeriri.

FİNANAS MATEMATİĞİ
Basit ve bileşik faiz, basit ve bileşik iskonto, şimdiki ve gelecek değer, kısmi ödemeler, eşdeğer ve birleştirilmiş senetler, finansal piyasalar, anüiteler, borç ödemeleri.

TiCARET HUKUKU
Ticari işletme, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticaret şirketleri, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler.

III. YARIYIL DERSLERİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE I

Word ortamında özgün formatta doküman hazırlar. Excel'i kullanarak veri tabloları oluşturur, formüller tanımlar istenilen formatta çıktılar elde eder. Veritabanı tabanı tasarlar ve uygulama geliştirir. Web sayfası tasarlayıp yayımlar.Muhasebe  Belgesi  hazırlayıp biçimlendirmek Belge denetim yazımlarını kullanmak Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak Belge içine tablo oluşturmak

MALİYET MUHSEBESİ

Maliyet muhasebesi I dersinin devamı olan bu derste sanayi ve üretim işletmelerinin maliyet raporlarının hazırlanması sipariş ve safha maliyet sistemlerinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması, hizmet üretim maliyeti ve fason imalat konusu, birleşik ve yan mamul kavramları ve muhasebeleştirilmesi, fire kavramı ve muhasebeleştirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

VERGİ HUKUKU
Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı; Vergi hukukunun kaynakları; Vergi kanunlarının uygulanması; Vergilemenin tarafları: Vergi yükümlüsü ve sorumlusu; Vergilendirme süreci: Vergiyi doğuran olay ve verginin tarhı; Vergilendirme süreci: verginin tebliği; Vergilendirme süreci: Verginin tahakkuku ve tahsili; Vergi yükümlüsünün ödevleri; Vergi yükümlüsünün hakları; Vergi hukukunda süreler; Vergi borcunu sona erdiren veya azaltan nedenler: Verginin ödenmesi; Vergi borcunu sona erdiren veya azaltan nedenler: Zamanaşımı; Vergi borcunu sona erdiren veya azaltan nedenler: Düzeltme, reddiyat ve terkin; Vergi borcunu sona erdiren veya azaltan nedenler: Uzlaşma ve verfi afları şirketlerde muhasebe uygulamaları

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
Dış ticaret işlemlerine ilişkin olarak, teslim ve ödeme şekilleri, dövizli işlemler, menkul kıymet işlemleri, ithalat ve ihracat işlemleri ile muhasebeleştirmeleri aktarılacaktır

MESLEK ETİĞİ

İş hayatında etiğin önemini anlamaları ve gelecekte işçi veya işveren olarak iş hayatına atıldıklarında ahlaki sorumluluklarının neler olduğunu bilmeleri hedeflenmekte olup iş ve muhasebe etiğinin konsepti, araçları ve yöntemlerini içerir.

KONAKLAMA MUHASEBESİ
Konaklama işletmeleri organizasyonu ve muhasebe işlemlerini yapabilme, dönem sonu işlemleri ve finansal tabloları hazırlayabilme.

İLETİŞİM

 İletişimle ilgili temel kavram ve teorileri öğrenebilme, iletişim kurma yollarını, iletişim engel ve problemlerini gösterebilme, iletişim türleri ve modelleri, etkin ve ikna edici iletişim kurma.

 IV.YARIYIL DERSLERİ

BİLGİSAYARLI MUHASEBE II

Temel Muhasebe Bilgileri, Paket Programın Bilgisayara Yüklenmesi, Paket Programın Genel Yapısı, Paket Program Modülleri, Kasa Modülü, Cari Modülü, Stok Modülü, Fatura Modülü, Çek/Senet Modülü, Kira İşlemleri, Kredi Kartı İşlemleri, Taksitli Satış İşlemleri, Dış veri alım, Muhasebeleştirme Modülü, Muhasebe Modülü, Sabit Kıymet Modülü, Teminat Modülü, ordro Modülü, Veri Aktarımları Yıl sonu devir işlemleri, Yedekleme ve bakım işlemleri

MUHASEBE DENETİMİ 
Muhasebe denetimine ilişkin temel kavramlar, denetim standartları, denetimin süreci, denetimin raporlanması ve güncel denetim yaklaşımları.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Kişisel gelir vergisinde gelir kavramı ve GV türleri; Vergiye tabi gelirin özellikleri; GV'nde mükellefiyet ve mükellefiyet şekilleri; Gelir unsurları ve gelirin tespiti; Gelirin beyanı, gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi; KV'nin konusu, vergiyi doğuran olay, mükellefleri ve mükellefiyet; KV'nde matrahın tespiti; KV'nde vergiye tabi matrahın beyanı, KV'nin tarhı ve ödenmesi; Kurumlarda gelir vergisi tevkifatı ve geçici vergi uygulaması; Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisi konuları

MALİ TABLOLAR ANALİZİ
Finansal tablo kavramı, genel özellikleri, türleri, bilanço ve gelir tablosu, hesapların incelenmesi, maliyet hesabı, kar dağıtım, fon akım, nakit akım tabloları, finansal analiz teknikleri. Konsolide finansal tablolar, muhasebe standardı, enflasyonun etkisine göre finansal tabloların düzenlenmesi.

FİNANSAL YÖNETİM II  
Yatırım proje değerleme faaliyetlerinin bir parçası olarak sermaye bütçelemesi, riskli yatırım projelerinin finansal açıdan değerlendirilmesi, işletmelerde kar dağıtım politikası ve işletmenin piyasa değerine etkisi, kısa - orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, sermaye maliyeti ve optimum sermaye yapısının oluşturulması, finansal piyasalar ve borsalar.

YÖNETİM MUHASEBESİ 
Yönetim Muhasebesi Kavramları ve Teknikleri, Bütçe Hazırlama, Tahmin Yapma ve Maliyet Çıkarma, Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi konuları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kimya laboratuarlarında güvenliğin önemi, zehirli maddeler ve korunma yolları, Laboratuar gereçleri, Laboratuar teknikleri, Kristallendirme, Destilasyon, Ekstraksiyon,Kromotografi konuları.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2018, Salı