Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı


Genel Bilgiler

Turizm, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir unsur görünümündedir. Ekonomik anlamda gelir getirici bir rol üstlenmesi yanında farklı ülkelerden insanları bir araya getirerek dünya barışını sağlaması, bu endüstrinin tüm dünyada gelişmesine etki eden unsurlardan sadece bir kaçıdır. Turizm endüstrisi tüm dünyada büyük bir hızla gelişmeye devam ederken, bu endüstrinin sağlamış olduğu faydalardan daha fazla pay alma yarışında olan ülkeler arasındaki rekabet de aynı oranda artmaktadır.

Türkiye tarihsel yapısı, yaz ve kış turizmi, özellikle son yıllarda gelişen termal ve sağlık turizmi ve Türkiye’nin belirli şehirlerinde yoğunlaşan kongre turizmi çerçevesinde önemini her geçen gün arttırmaktadır. Türkiye’nin en önemli ekonomik girdi kaynaklarından olan turizm sektöründe yetişmiş eleman en önemli unsur olmaktadır.

Turizm endüstrisi emek-yoğun niteliğe sahip, otomasyona diğer sektörlerden çok daha az imkân sağlayan bir hizmet sektörüdür. Gerçekte sosyo-ekonomik bir olgu olan turizmin en büyük özelliği bu sektörün insan unsuruna dayalı olmasıdır. Turizm sektöründe seyahat eden de hizmeti sunan da "insan"dır.

Sonuç olarak sürekli gelişen turizm sektöründe hizmet verecek elemanları yetiştirebilmek açısından bu alanda eğitim veren ön lisans program sayılarının hızla artması gerekmektedir.

Programın amacı, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki otomasyon programlarına ve yabancı dile vakıf, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde gençleri yetiştirip sektörün insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir. Bu programın amacı; otel ve seyahat endüstrisi yöneticisi yetiştirmektir.

 

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Gencer SÜMBÜL

 

DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nin Önemi ve İnkılap Kavramı; Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler; Osmanlı Devleti'ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları; Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri; Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller; Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler; Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi ve "Sine-yi Millete" Dönüş; Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; TBMM'nin Açılması ve Meclis'in Niteliği; İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler; Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı; Sevr ve Gümrü Andlaşmaları; Sakarya Zaferi'ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı ve ARMHC'nin Kurulması)

TÜRK DİLİ I

Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Köken ve Yapı Bakımından Dünyadaki Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki, Yeri Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi, Lehçe-Şive Kavramları, Türk Yazı Dilinin Sadeleşme Evreleri ve Atatürk, Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması, Anlam ve Görevleri Açısından Kelime Çeşitleri, Kelime Grupları, Cümle çözümlemeleri

YABANCI DİL I

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

ÖNBÜRO HİZMETLERİ  

Ön büro hizmetleri, vücut bakımında dikkat edilecek hususlar, üniforma kontrolünde dikkat edilecek hususlar,  çalışma çizelgesi ve dağılımı yapılırken dikkat edilecek hususlar, önbüro departmanında konukları karşılayarak bagajlarını taşıma ve araçlarını park etme, önbüro departmanında kullanılan donanımlar ve formlar, önbüro departmanı ile kat hizmetleri departmanı arasındaki ilişki, önbüro departmanı ile yiyecek içecek departmanı arasındaki ilişkiler

KONUKLA İLETİŞİM

Telefonla iletişim, faks ile iletişim, e-posta, internette sesli ve görüntülü iletişim, sözlü iletişim, yazılı iletişim, beden dili, konuğun konaklama tesisi içerisinde karşılaşabileceği olağan dışı durumlar ve çözümleri

GENEL TURİZM

Turizm ve turist kavramı, turizmin işlevleri, turizm endüstrisi, seyahat formaliteleri, turizm ve havayolu ulaştırması, turizm ve karayolu ulaştırması, turizm ve denizyolu, turizm ve demiryolu ulaşımı

GENEL MUHASEBE

Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, satışların maliyeti tablosunu düzenlemek, nazım hesapları kaydetmek, envanter işlemleri yapmak, sektör bazlı örnek uygulama yapmak, Türk muhasebe standartlarını sıralamak

BESLENME İLKELERİ VE MENÜ PLANLAMA

Menü ön hazırlıkları yapılması, yemekleri reçeteleri oluşturmak, içecek menüleri oluşturmak, özel menüleri oluşturmak, porsiyon maliyetlerini hesaplamak, satış fiyatını oluşturmak, ön hazırlıkları yapmak, menü kartlarını hazırlamak

II.YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. II

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.

TÜRK DİLİ II

İmlâ ve Noktalamalar, Düşünce Yolları, Kompozisyon ve Çeşitleri, Yazılı ve Sözlü Kompozisyonda Dikkat Edilecek Noktalar, Anlatım Yolları, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Ağızları, Anlatım Bozuklukları (Yanlışları), Cümle, Türkçe Cümle Mekanizmaları ve Çeşitleri, Eksik Öğeli Cümleler, Kelime, Türkçe'de Mânâ ve Vazife Bakımından Kelimeler İle Özellikleri, Ek, Kök, Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri ve Türkçe'deki Bütün Ekler, Nesir ve Şiirde Yazılı Anlatım Çeşitleri, Türkçe'de Kelime Grupları, Cümleler ve Cümle Tahlilleri, Yerli ve Yabancı Edebi Metinler / Yazılı, Sözlü Anlatım Çalışmaları...

YABANCI DİL II

Yabancı Dil II dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi sağlanır. Yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmalarına önem verilir. Günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemelerine de önem verilir.

KAT HİZMETLERİ

Kat hizmetleri bölümü, organizasyon şeması, vücut bakım, vucut bakımı kontrolünde dikkat edilecek yöntemler, çalışma çizelgesi, departmanlara verilen bilgiler, oda durum raporu, eksik kalan işler, pas anahtarı, unutulan eşya, oryantasyon, motivasyon eğitim konuları, ihtiyaca uygun eğitimi tasarlama

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Turizm yatırım ve işletmelerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik, mülkiyet bakımından sınıflandırılması, büyük otel işletmeleri kuruluş yeri faktörleri, değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler, otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları, giderlerin saptanması, gelirlerin saptanması odaların sınıflandırılması organizasyon tanım, organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar organizasyonun faydaları uygun organizasyon biçiminin seçimi

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI

Tur operatörü ve paket tur paket tur tüketim aşaması ve tur operatörü-karşılayıcı acente-otel anlaşmaları seyahat acenteleri seyahat acentelerinin turizm endüstrisindeki diğer kuruluşlarla ilişkisi acente operasyon organizasyonları hazırlıkları

ÖNBÜRO YÖNETİMİ

Konaklama İşletmelerinde Organizayon Şeması, Önbüronun Konaklama İşletmelerinde Yeri ve Önemi, Önbüro Departmanının Görevleri , Organizasyon Şeması ve Bölümleri, Önbüro Bölümlerinin Görevleri, Önbüro Personeli ve Personelin Görevleri,   Önbüroda Örgütsel İletişim, Önbüro Departmanında İşletme İçi İletişim, İşletme Yönetimi Arasında İletişim, Önbüronun Bölümleri Arasında İletişim, Önbüroda Diğer Departmanlarla İletişim, Satış Pazarlama Departmanı İle İletişim, Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Teknik Servis ve Güvenlik Departmanı Arasındaki İletişim ve Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı ve Muhasebe Departmanı İletişim ve Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Genel Konuk Tipleri ve Önbüroda Konuklarla iletişim, Önbüroda işletme Dışı Müşteri Kaynaklarıyla İletişim,              Önbüroda Konuklarla İletişim ve Önbüroda Genel İletişim Sorunları

YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ

Restaurant salonlarını düzenlemek barların servis alanlarını düzenlemek ziyafet ve konferans salonlarını düzenlemek oda servisi ofislerini düzenlemek teknik donanımları kontrol etmek rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek salonların hazırlık kontrolünü yapmak servis öncesi meeting yapmak konukları karşılamak/yerleştirmek menü kartını sunmak/takip etmek sipariş alınmasını sağlamak önerili satış yapılmasını sağlamak konuk memnuniyetini sormak servis akışını düzenlemek/takip etmek hesabı tahsil etmek/takip etmek konukları uğurlamak adisyon açmak hesap tahsili ve fatura kesmek kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak ödeme işlemlerinin takibini yapmak kapanış görev dağılımı yapma

III.YARIYIL DERSLERİ

KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ

Kongre kavramı, kongreciliğin tarihi, kongre ve turizm ilişkisi, toplantı çeşitleri, Kongre turizminin ekonomik, sosyo-kültürel etkileri, Kongre turizminde örgütlenmeler, kongre organizasyonu, kongre planlaması, Kongre hizmetleri yönetimi, Kongre hizmetleri yönetimi, Uluslararası kongre pazarı, Türkiye'de kongre pazarı, Türkiye'nin kongre turizminde arz analizi, Türkiye kongre merkezleri, Türkiye'nin kongre turizminde talep analizi, Türkiye'nin kongre turizmi ile ilgili sorunları, Fuar kavramı, fuarların tarihçesi, fuar organizasyonu, Stand yönetimi, stand tipleri, stand düzenlemesi, Türkiye'de fuarcılığın gelişimi, Türkiye'deki fuar organizatörleri, Tartışma ve genel değerlendirme

TURİZM MEVZUATI

Konuk istek-şikâyet formları, konuk şikâyet formları, konuk istek formları, konuk anketleri, yüzde hesaplamaları, polis defteri denetim oda fiyatı belirleme kriterleri, Tuik verileri, turizm teşvik kanunu, fiyat listeleri, oda maliyet hesaplamaları, istatistiki bilgiler

TURİZM PAZARLAMASI

Genel olarak pazarlama, turizm pazarlamasına giriş, pazarlama bilgi sistemi, turizm pazarı-piyasası, turistik ürün, turistik ürünün fiyatlandırması, turizmde dağıtım, turistik ürünün tutundurulması, turizmde tanıtma, turizm pazarlama araştırması, turizm pazarlama politikası, uluslararası turizm pazarlaması.

TURİZM VE ÇEVRE

Turizm olayı ve gelişimi, turizmin dünyada ve Türkiye'de gelişimi, çevre ve çevresel değerler, çevresel değerler üzerinde oluşan kirlilik, çevre ekonomisi, çevresel yaklaşım, turizmin çevre ile ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve projeleri

TURİZMİN GÜNCEL SORUNLARI

II. Konut ve devre mülk-devre tatil sistemlerinin incelenmesi ve Türkiye’deki durumu, Seyahat acentaları ile otel işletmeleri arasındaki ilişkiler, Yerel yönetimlerin turizm ile ilişkisi, Ulusal ve uluslararası turizm kuruluşları, Turizm yatırımları ve turizmi teşvik tedbirleri, Türkiye’nin Avrupa ülkelerindeki kuruluşlarla entegrasyonu, Turizm ve çevre sorunları, Turizm işletmelerinde çalışanların sosyal ve iş güvenlik hakları, Yurtiçi seyahat pazarı, Turizm ve eğitim, Teknolojik gelişmelerin turizmde uygulanması, Turizm çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanakları, Toplam kalite yönetiminin turizm işletmelerinde uygulanması, Turizmde kriz yönetim

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması, İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları.

MESLEKİ YABANCI DİL I

Rezervasyonda kullanılan kısaltmalar ve terimler rezervasyon alma geliş şekillerine göre rezervasyon / oda tiplerine göre rezervasyon / pansiyon durumuna göre rezervasyon  rezervasyon çeşitleri / rezervasyon iptali / rezervasyon  teyidi check-in(giriş) listesi / check-out(çıkış) listesi guest in house(otel konaklama listesi) listesi / vip listesi işletmede yürürlükte olan kayıp ve bulunmuş eşya prosedürü bölgedeki doğal güzellikler bölgedeki tarihi mekanlar bölgedeki alış veriş merkezleri bölgenin ulaşım  imkanları bölgedeki rekreasyon alanları

IV.YARIYIL DERSLERİ

TURİZM COĞRAFYASI

Akdeniz bölgesi fiziki coğrafyası, Akdeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Ege bölgesi fiziki coğrafyası, Ege bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Marmara bölgesinin fiziki coğrafyası, Marmara bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz bölgesi fiziki coğrafyası, Karadeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, İç Anadolu bölgesi fiziki coğrafyası, İç Anadolu bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Güneydoğu Anadolu bölgesi fiziki coğrafyası, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Doğu Anadolu bölgesi fiziki coğrafyası, Doğu Anadolu bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ

Sistemle ilgili bilgileri sisteme giriş-çıkış ve değiştirme ön büro işlemleri odalar işlemleri ön kasa işlemleri arka büro işlemleri raporlama işlemleri giriş –çıkış ve gece işlemleri dokümanları yiyecek içecek departmanı ile ilgili dokümanlar kat hizmetleri departmanı ile ilgili dokümanlar mali ve idari işler departmanı ile ilgili dokümanları almak teknik servis departmanı ile ilgili dokümanları almak satış ve pazarlama departmanı ile ilgili dokümanları almak güvenlik departmanı ile ilgili dokümanları almak

REKREASYON VE ANİMASYON

Temel kavramlar, rekreasyon, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu, uygulamalı animasyon faaliyetleri.

ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM

Turizm İşletmelerinde 15 + 15 günlük staj eğitimi

TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI

Turizm Politikası Modeli, turizm politikası ve planlamasında rol alan taraflar, işletmelerin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri, Turizm Planlamasının önemi ve gerekliliği

GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğin önemini ve nasıl girişimci olunduğu, Türkiye de girişimci olma şekilleri, Girişimcilerin başarı ve başarısızlık sebepleri, Risk sermayesini ve Türkiye’deki uygulama alanı, İş fikirleri üretmenin önemini ve girişimcilik politikasını incelemektedir.

MESLEKİ YABANCI DİL II

Rezervasyon işlemleri giriş işlemleri / çıkış işlemleri yiyecek-içecek işlemleri kat hizmetleri işlemleri animasyon hizmetleri transfer hizmetleri sağlık hizmetleri bölgedeki doğal güzellikler bölgedeki tarihi mekânlar bölgedeki alış veriş merkezleri bölgenin ulaşım imkânları bölgedeki rekreasyon alanları

ÖZEL İLGİ TURİZMİ

Özel ilgi turizmi kavramıyla beraber Türkiye’de ve Dünya’daki durumu hakkında bilgi vermektir. Öğrencileri özel ilgi turizmi başlığına giren klasik ya da yeni popülerleşmiş özel ilgi turizmi kolları hakkında bilgilendirmektir.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, Cuma