İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programı

Genel Bilgiler

İş yaşamında çevresi ile uyum sağlayan sosyal ve iş ilişkilerinde iletişime açık, yetenekli, çevresel unsurları analiz edebilen, yaklaşım sahibi ara elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Söz konusu gereksinimi, teknolojik destekli eğitim sistemimizle öncelikle eğitim ve öğretim yetkinliğine odaklanarak, iş ve sektör açısından gereksinim duyulan ve piyasanın beklentilerini karşılayabilecek analiz ve sentez yeteneği olan, planlı ve verimli bir şekilde çalışma potansiyeline sahip, üretken, iletişime açık, ortaya çıkması muhtemel tehdit ve fırsatları görebilecek, çözümler sunabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.  İşletme yönetimi programından dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik şeklindedir.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Serkan YÜCEL

 
DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL DERSLERİ
A.İ.İ.T. I (2-0) 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nin Önemi ve İnkılap Kavramı; Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler; Osmanlı Devleti'ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları; Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri; Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller; Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler; Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi ve "Sine-yi Millete" Dönüş; Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; TBMM'nin Açılması ve Meclis'in Niteliği; İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler; Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı; Sevr ve Gümrü Andlaşmaları; Sakarya Zaferi'ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, İstiklal Marşı ve ARMHC'nin Kurulması)
 
TÜRK DİLİ I (2-0) 2
Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Köken ve Yapı Bakımından Dünyadaki Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki, Yeri Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi, Lehçe-Şive Kavramları, Türk Yazı Dilinin Sadeleşme Evreleri ve Atatürk, Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması, Anlam ve Görevleri Açısından Kelime Çeşitleri, Kelime Grupları, Cümle çözümlemeleri

İNGİLİZCE I (4-0) 4
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

MATEMATİK I (2-1) 3
Temel Bilgiler (Reel Sayılar, Üslü Köklü Çokluklar, Polinomlar, Çarpanlara Ayırma), Denklemler Ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Doğru Ve Parabolün Analitik İncelenmesi, Üstel Ve Logaritmik Fonksiyon, Limit Ve Süreklilik, Türev
 
İKTİSATA GİRİŞ (2-0) 2
İktisat nedir? İktisadın temel kavramları, İstek, Fayda, İhtiyaç, Mal, Hizmet kavramları, Kıtlık ve Seçim, İktisadi Düşüncenin Gelişimi, Arz ve Talep, Esneklik ve Fayda, Tüketim Teorisi, Üretim Teorisi, Maliyetler, Piyasalar, Ekonominin Temel Sorunları
 
GENEL HUKUK BİLGİSİ (2-0) 2
Hukukun kaynakları. Hukukun dalları. Hak ve kişilik kavramları. Yargı düzeni, mahkemelerin yetki ve görevleri. Borç, mülkiyet ve miras hukuku
 
GENEL MUHSEBE (3-1) 4
Tanışma Ve Ders Hakkında Genel Bilgiler, İşletme, İşletmenin İçerisinde Bulunduğu Ortam Ve Muhasebe İlişkisi, Muhasebenin Ürettiği Bilgi Ve Bu Bilgiyi Üretenler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Mekanizması Ve Türk Muhasebe Sistemi Hakkında Temel Bilgiler, Bilanço Hakkında Temel Bilgiler Ve Bilançoyu Oluşturan Hesaplara Giriş: Hazır Değerler Ve Menkul Kıymetler, Stoklar Alacaklar, Duran Varlıklar, Yabanacı Kaynaklar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hakkında Temel Bilgiler Ve Gelir Tablosunu Oluşturan Hesaplara Giriş: Gelir Hesapları, Maliyet Ve Gider Hesapları, Genel Tekrar Ve Bütünleşik Örnek Çözümü
 
GENEL İŞLETME (3-1) 4
İşletme bilimi ve tarihsel süreci, İşletme ile ilgili temel kavramlar, İşletmelerde çevre, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletmelerin amaçları, İşletmelerde kuruluş kararı, İşletmelerde kapasite, İşletmelerde bütünleşme ve işbirliği, İşletmelerde yönetim işlevi, pazarlama işlevi, üretim işlevi, finansal yönetim işlevi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, Ar-ge.,
 
BİLGİSAYARA GİRİŞ (2-0)2
Bilgi teknolojisinin temel kavramları, işletim sistemleri ile ilgili genel bilgiler, ağ sistemleri ve internet, kelime işlemcisi, sunum uygulaması
 
BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ (2-0)2
Yönetim Kavramı, Yönetimin Amacı, Büroların ve Büro Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Türkiye’de Ve Dünyada Büro Yönetimi Eğitimi, Klasik Büro Yönetimi, Çağdaş Büro Yönetimi, Büroların Örgütlenmesi, Büroların Fonksiyonları Büro İşlerinin Analizi, Norm Kadro Çalışmaları İş Analizinin Amaçları, İş Analizi Yöntemleri; Gözlem, Birebir Görüşme, Yapılandırılmış Anket, Günlük Tutma, Birleşik Yöntem, Büro İşlerinin Değerlemesi, İş Değerleme Yöntemleri: Sıralama, İkili Karşılaştırma, Sınıflama, Faktör Kıyas, Puan Yöntemleri.
 


II. YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. II (2-0) 2
Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, gerçekleştirilen devrim hareketleri ve Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış siyaseti ele alınmaktadır.
 
TÜRK DİLİ II (2-0) 2
Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Anlatım ve Anlatım Bozuklukları, Kompozisyon ile İlgili Genel Bilgiler, Dilekçe, Rapor, Resmî Mektup, İş Mektubu, Elektronik Mektup, Makale, Öz Geçmiş, Bilimsel Yazı Hazırlamada Uyulacak Kurallar
 
İNGİLİZCE II (4-0)4
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizce'ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
 
MAKRO İKTİSAT (2-0) 2
Milli Gelire İlişkin temel kavramlar, GSMH'nin hesaplanması, İstihdam teoirileri, İşsizlik kavramı ve türleri, Paranın tanımı ve tarihsel gelişimi, Para ve maliye poltikası, Fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmalar, IS-LM genel dengesi, Büyüme ve kalkınma, Konjonktür teorileri, Uluslararası İktisadi İlişkiler, Entegrasyon, Genel Denge, Refah teorileri ve Devletin İktisadi Rolü, Özelleştirme politikaları, Ekonomik Sistemler ve Geçiş Ekonomileri
 
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (3-1) 4
Tanışma Ve Ders Hakkında Genel Bilgiler, Envanter İle İlgili Kavramlar, Envanter İşlemlerinin Kapsamı, Değerleme, Ticari Ve Mali Kar Kavramları, Bilanço Hesaplarında Envanter İşlemleri: Dönen Varlıklar: Kasa, Bankalar Ve Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Bilanço Hesaplarında Envanter İşlemleri: Duran Varlıklar: Maddi Duran Varlıklar Ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Bilanço Hesaplarında Envanter İşlemleri: Yabancı Kaynaklar Ve Özkaynaklar: Banka Kredileri, Ticari Ve Diğer Borçlar, Vergi, Gelir Ve Giderlerde Dönem Sonu İşlemleri, Bilanço Ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi
 
İSTATİSTİK (1-1) 2
İstatistik nedir? Önemi, İstatistikte kullanılan temel kavramlar ve ölçek türleri, Veri toplama ve istatistik seri türleri, Serilerin grafik çizimi, Ortalamalar: Aritmetik, tartılı, geometrik ve kuadratik ortalama, Ortalamalar: Medyan ve mod, Değişkenlik Ölçüleri: Variyans, Standart sapma ve Değişim Katsayısı, Momentlere dayalı değişkenlik ölçüleri, Olasılık: Basit ve koşullu olasılık hesabı, Olasılık: Çarpma ve toplama kuralı, Olasılık dağılımları: Binom, Poisson dağılımı ve Normal dağılım
 
TİCARİ MATEMATİK (1-1)2
Basit ve bileşik faiz, basit ve bileşik iskonto, şimdiki ve gelecek değer, kısmi ödemeler, eşdeğer ve birleştirilmiş senetler, finansal piyasalar, anüiteler, borç ödemeleri.
 
İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI (1-1) 2
Takım çalışmasının tanımı, önemi; Takımların oluşturulma gerekçeleri; Takım çalışması ile gruplar arasındaki ilişki; Takımların özellikleri; İdeal takım nitelikleri, Takımda Oluşum süreci, Takım çalışması türleri, Takım çalışması teknikleri, Takım çalışmasında sorun çözme ve karar verme, Takım performansının artırılması yöntemleri, Takımda engeller, Günümüzde sıklıkla kullanılan takım çalışması türleri, Takım çalışması uygulama örnekleri
 
TiCARET HUKUKU BİLGİSİ (2-0) 2
Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Hüküm, Ticari Yargı, Tacir, Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap, Tacir Yardımcıları
 


III. YARIYIL DERSLERİ
                                                 
BİLGİSAYARLI MUHASEBE_(3-1)4

Word ortamında özgün formatta doküman hazırlar. Excel'i kullanarak veri tabloları oluşturur, formüller tanımlar istenilen formatta çıktılar elde eder. Veritabanı tabanı tasarlar ve uygulama geliştirir. Web sayfası tasarlayıp yayımlar.Muhasebe  Belgesi hazırlayıp biçimlendirmek Belge denetim yazımlarını kullanmak Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak Belge içine tablo oluşturmak
 
DIŞ TİCARET İŞLMELERİ YÖNETİMİ (2-0)2
Dış ticarette temel kavramlar Dış ticarette kullanılan belgeler Dış ticarette teslim şekilleri Dış ticarette teslim şekilleri Dış ticarette ödeme şekilleri Dış ticarette ödeme şekilleri Dış ticarette ödeme şekilleri İhracat bedelinin tahsili işlemleri İhracat bedelinin tahsili işlemleri İhracat hesabının kapatılması İhracat işlemlerinde terkin İthal mallarının sınıflandırılması İthalat işlemlerinde vergi Kambiyo işlemleri Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler

PAZARLAMA İLKELERİ (2-1) 3
Temel Kavramlar, Tüketici Pazarları ve Endüstriyel Pazarlar, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Mamül, Fiyat, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Tutundurma, Pazarlama Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uluslar Arası Pazarlama

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA- I (2-1)3
Öğrencilerin okul hayatında eksik olduğunu düşündüğü dersler bu derste yürütülür.
 
FİNANSAL YÖNETİM II (3-1) 4 
Yatırım proje değerleme faaliyetlerinin bir parçası olarak sermaye bütçelemesi, riskli yatırım projelerinin finansal açıdan değerlendirilmesi, işletmelerde kar dağıtım politikası ve işletmenin piyasa değerine etkisi, kısa - orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, sermaye maliyeti ve optimum sermaye yapısının oluşturulması, finansal piyasalar ve borsalar.
 
YÖNETİM ORGANİZASYON (2+0)2
Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Teorisinin Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi
 
HALKLA İLİŞKİLER (SEÇMELİ) (3-1)4
Halkla İlişkiler ile İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi, Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri, Kullanılan Araçlar ve Yöntemler, Halkla İlişkilerin Organizasyonu ve Yönetimi, Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler, Halkla İlişkilerde Etkin Sunuş Tekniği ve Basın Bülteni Hazırlama Yöntemi
 
MALİYET MUHSEBESİ (SEÇMELİ) (3-1)4
Maliyet muhasebesi I dersinin devamı olan bu derste sanayi ve üretim işletmelerinin maliyet raporlarının hazırlanması sipariş ve safha maliyet sistemlerinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması, hizmet üretim maliyeti ve fason imalat konusu, birleşik ve yan mamul kavramları ve muhasebeleştirilmesi, fire kavramı ve muhasebeleştirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 


IV.YARIYIL DERSLERİ
 
GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖN. (3-1)
Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı, Küçük İşletme Çeşitleri, Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreci, küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman,Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2-1)3
İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Örgütlenmesi ve Çevresi, İnsan Kaynakları Plânlaması, İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yönlendirme, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Geliştirilmesi, İnsan Kaynağının Değerlemesi ve Ücretlendirilmesi, İş İlişkileri
 
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (3-1) 4
Sosyal Güvenlik hukuku hakkında genel bilgiler, sosyal güvenlik hukukunun kavramsal temelleri; sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi, sorunları, e bireysel emeklilik sistemi konuları incelenmektedir.

ÜRETİM YÖNETİMİ (3-1) 4
Üretim Yönetiminin Temel Kavramları, Üretim Sistemleri ve Ürün Tasarımı, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşletme Büyüklüğü, İş Yeri Düzeni ve İş Analizleri
 
YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA- II (2-1)3
Öğrencilerin okul hayatında eksik olduğunu düşündüğü dersler bu derste yürütülür.
 
ELEKTRONİK TİCERET (SEÇMELİ) (3-1)
Elektronik ticaretin tarihi gelişimi, internet ve elektronik ticaretle ilgili temel kavramlar, internet üzerinden pazarlama ve reklam, elektronik ticaret uygulamaları
 
YÖNETİM MUHASEBESİ (SEÇMELİ) (3-1)
Yönetim Muhasebesi Kavramları ve Teknikleri, Bütçe Hazırlama, Tahmin Yapma ve Maliyet Çıkarma, Karar Verme Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi 

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2018, Salı