Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Programı

Genel Bilgiler

Çocuk Gelişimi Programı 2008-2009 eğitim öğretime başlamıştır. Program halen normal ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

Çocuk gelişimi önlisans programı; okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında eğitim alan ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, bu anlamda eğitici materyal hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programa giriş sınavsız geçiş yoluyla sağlanır.

Programı bitiren öğrencilerimiz için geniş iş olanakları bulunmakta; kamu kurumlarında ve özel okul öncesi eğitim veren işyerlerinde çalışabilmektedirler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda usta öğretici olarak da çalışabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler dikey geçiş yoluyla Çocuk Gelişimi Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde eğitimlerini sürdürebilirler.

Meslek Yüksekokulumuzda 2008-2009 öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında hazırlanan Çocuk Gelişimi Programı uygulanmışken, 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle MEB - YÖK İKMEP projesi kapsamında hazırlanan Çocuk Gelişimi Programı uygulanmaktadır.

 
Bölüm Başkanı


 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T.I 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'nin Önemi ve İnkılap Kavramı; Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan İç ve Dış Sebepler; Osmanlı Devleti'ni Kurtarmaya Yönelik Siyasal Düşünce Akımları; Birinci Dünya Savaşı ve Savaşta Osmanlı Cepheleri; Osmanlı Topraklarının Paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve İşgaller; Kurtuluş Yolları Arayışları, İşgallere Karşı Tepkiler ve Örgütlenmeler; Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi ve "Sine-yi Millete" Dönüş; Kongreler: Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Trakya Kongreleri; Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; TBMM'nin Açılması ve Meclis'in Niteliği; İç Ayaklanmalar ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler; Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler: Güney ve Güneydoğu Cephesi, Doğu Cephesi ve Düzenli Ordunun Kurulması, Çerkez Ethem Olayı; Sevr ve Gümrü Andlaşmaları; Sakarya Zaferi'ne Kadar Milli Mücalede: İç ve Dış Siyasal Olaylar, Askeri Gelişmeler ve Bazı Önemli Olaylar

TÜRK DİLİ I
Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Köken ve Yapı Bakımından Dünyadaki Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişimi, Lehçe-Şive Kavramları, Türk Yazı Dilinin Sadeleşme Evreleri ve Atatürk, Türkçenin Sesleri ve Sınıflandırılması, Anlam ve Görevleri Açısından Kelime Çeşitleri, Kelime Grupları, Cümle çözümlemeleri

YABANCI DİL I
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Sağlıklı çocuğu tanımak, Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar

ÇOCUK GELİŞİMİ I
Erken çocuk gelişimi ve eğitiminin tarihçesi, Çocuk gelişimi ve eğitiminin bilimsel temelleri, Fiziksel gelişim, Psikomotor gelişim, Bilişsel gelişim ve Dil gelişimi

ÖZEL EĞİTİM I
Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar,  Özel eğitimin genel amacı, Özel eğitimin önemi, Özel eğitim ilkeleri, Özel eğitim kurumları ve özellikleri, Engele neden olan faktörler, Engelin önleme ve  erken tanı, Özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları, Dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim, Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, Görme engelliliğin nedenleri, Görme engelini önleme ve erken tanı, Görme engellilerin eğitimleri, İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, İşitme engellilik nedenleri, İşitme engelini önleme ve erken tanı, İşitme engellilerin eğitimleri, Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, Dil ve konuşma güçlüğü nedenleri, Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri

EĞİTİMDE ARAÇ ve GEREÇ GELİŞTİRME
Temel kavramlar, Erken çocuklukta Eğitici aracın önemi, Materyal hazırlama ilkeleri, Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Serbest zaman için araç tasarlama, Türkçe dil Etkinlikleri için araç tasarlama, Oyun etkinliği için araç tasarlama, Müzik etkinliği için araç tasarlama, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği için araç tasarlama, Fen ve Matematik etkinliği için araç tasarlama, drama etkinliği için araç tasarlama

ÇOCUK ve OYUN
Oyunla ilgili temel kavramlar, Oyun ve bilişsel gelişim, Oyun ve sosyal duygusal gelişim, Oyun ve Kişilik gelişimi, Yaş gruplarına göre oyun,Oyun dağarcığını geliştirme, Oyunları derleme, Oyun etkinliğini planlama, Oyun yazma, Özel eğitimde oyun

II. YARIYIL DERSLERİ

A.İ.İ.T. II

Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.

TÜRK DİLİ II
İmlâ ve Noktalamalar, Düşünce Yolları, Kompozisyon ve Çeşitleri, Yazılı ve Sözlü Kompozisyonda Dikkat Edilecek Noktalar, Anlatım Yolları, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Anlatım Ağızları, Anlatım Bozuklukları (Yanlışları), Cümle, Türkçe Cümle Mekanizmaları ve Çeşitleri, Eksik Öğeli Cümleler, Kelime, Türkçe'de Mânâ ve Vazife Bakımından Kelimeler İle Özellikleri, Ek, Kök, Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri ve Türkçe'deki Bütün Ekler, Nesir ve Şiirde Yazılı Anlatım Çeşitleri, Türkçe'de Kelime Grupları, Cümleler ve Cümle Tahlilleri, Yerli ve Yabancı Edebi Metinler / Yazılı, Sözlü Anlatım Çalışmaları...

YABANCI DİL II
İngilizce II dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi sağlanır. Yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmalarına önem verilir. Günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemelerine de önem verilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ II
Kişilik gelişimi, Duygusal gelişim, Ahlak gelişimi, Cinsel gelişim, Dünyada ve Türkiye’de uygulanan farklı erken çocukluk eğitim modelleri

ÖZEL EĞİTİM II
Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma, Öğrenme güçlüğünün nedenleri, Öğrenme güçlüğünü önleme ve erken tanı, Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, Bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma, Bedensel engellilik nedenleri, Bedensel engeli önleme ve erken tanı, Bedensel engellilerin eğitimleri, Zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma, Zihinsel engellilik nedenleri, Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma, Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı

ÇOCUK ve DRAMA
Drama ile ilgili temel kavramlar, Erken çocuklukta drama, Drama etkinliklerinde eğitim ortamı, Drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü,  Drama etkinliklerinin değerlendirilmesi, Uygulama örnekleri

AİLE EĞİTİMİ
Aile eğitimi tanım ve kapsamı, Dünyada ve Türkiye’deki aile eğitimi uygulamaları, Anne ve çocuk, Baba ve çocuk, Aileyi eğitim ortamına dahil etme, Aile katılımının planlanması, Özel eğitimde aile eğitimi

ÇOCUKTA SANAT ve YARATICILIK
Sanat ve yaratıcılıkla ilgili temel kavramlar, Sanatın kökeni, Yaratıcılık eğitimi, Erken çocuklukta sanat etkinlikleri planlama ve uygulama, Resim etkinliği, Müzik etkinliği, Sanatsal ve kültürel gezi programı hazırlama, Heykel etkinliği, Okul öncesi sanat etkinliği uygulamaları

 III. YARIYIL DERSLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI UYGULAMA I
Yıllık Planı İzleme, Günlük Plan Hazırlama, Serbest Zaman Etkinliği Planlama ve uygulama, Türkçe Dil Etkinliği Planlama ve uygulama, Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama ve uygulama, Müzik Etkinliklerini Planlama ve uygulama, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği planlama ve uygulama, Drama etkinliği planlama ve uygulama, Fen ve matematik etkinliği planlama ve uygulama

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler eğitiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı, Toplumsal bağlamda değerler eğitimi, Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda değişimler ve değerler, Ahlak kavramı tanımı ve önemi, Ahlaki değerlerin gelişimine farklı yaklaşımlar, Karakter eğitiminin tanımı ve önemi, Değerler eğitiminde ailenin rolü, Okulöncesi dönemde değerler eğitimi Okulöncesi dönemde kazandırılabilecek temel değerler, Özsaygı, Özdenetim, sorumluluk, işbirliği, sevgi, saygı, dürüstlük, sabır Değerlerinde etkinlik örnekleri, Sorumluluk alma, çevre bilinci, dayanışma Değerlerinde etkinlik örnekleri, Özdisiplin, kardeşlik, itaat Değerlerinde etkinlik örnekleri, Düğerler eğitiminde ailenin rolü, Türkçe dil ve drama etkinliklerinde Değerler eğitimi uygulamaları, Oyun ve hareket etkinliklerinde Değerler eğitimi uygulamaları, Müzik etkinliklerinde Değerler eğitimi uygulamaları, Fen ve matematik etkinliklerinde Değerler eğitimi uygulamaları, Alan gezileri ve sanat etkinliklerinde Değerler eğitimi uygulamaları

İLK YARDIM
İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım

 ÇOCUK EDEBİYATI  
Çocuk yazını tarihçesi, Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, Basılı yayınların özellikleri, Görsel yayınların özellikleri, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi, Basılı yayınların değerlendirilmesi, Görsel yayınların değerlendirilmesi, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler, Çocuk edebiyatı eserleri, Basılı medya yayınları, Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturma

ÇOCUKTA BİLİM ve TEKNOLOJİ
Erken çocuklukta bilim eğitimi, Bilimsel merak uyandırma, Fen ve Matematik etkinlikleri planlama ve uygulama,  Teknoloji araçları ve çocuk, Teknoloji araçlarının erken çocuklukta kullanılması

ÖĞRENME ve ÖĞRETME TEKNİKLERİ

Gelişim ve öğrenme, Öğrenme, Öğrenme kuramları, Öğretme,  Etkili öğretim stratejileri, Öğretim yöntemleri ve Öğretim teknikleri, Erken çocuklukta öğretme süreci, Erken çocuklukta öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi, Uygulama örnekleri

SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME
Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Erken çocuklukta sanat eğitimi, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek,Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak, Sanat etkinliğini değerlendirmek

ÇOCUK BESLENMESİ
Beslenme, Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, Besin hazırlama- pişirme – saklama ve sunum, Besin hazırlama- pişirme – saklama ve sunumunu değerlendirme, Farklı zaman dilimlerinde beslenme, Hasta çocuk beslenmesi, Gelişim dönemlerine göre beslenme

SOSYAL HİZMET

Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye'de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği.

KUKLA TASARIMI

Kuklanın tanımı ve önemi.Kuklanın Tarihçesi Kuklanın çocuğun psikolojik gelişimi etkileri Kuklanın çocuğun sosyolojik gelişimine etkileri Kukla yapımında kullanılan malzemelerin özellikleri Kukla çeşitleri Kuklaların kullanılması Kukla köşesi Çocuklarla kukla yapımı örnekleri Belirli gün ve haftalar için kuklalar ile çalışmalar Erken çocukluk döneminde kostüm ve aksesuarlar Kostüm tasarımları Kostüm aksesuarlarda bulunması gereken temel özellikler Hazırlanan kuklalarla uygulama çalışmaları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve kullanıldığı yerler. Bilgisayar sisteminin temel özellikleri-birimlerine giriş. Bilgisayarın bellek yapısı- bellek çeşitleri Bilgisayarın merkezi işlem birimi-çalışması, Diğer donanım birimleri (anakart-tv kart ses kartı vs.) İşletim sistemi(dos ) İşletim sistemi(windows xp) İşletim sistemi özellikleri Dosya işlemleri açma kapama kaydetme işlemleri Sistem araçları-sistem bakımı vs. Kelime işlem programı Kelime işlem programı Kelime işlem programı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.

IV. YARIYIL DERSLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI UYGULAMA II
Yıllık Planı İzleme, Günlük Plan Hazırlama, Serbest Zaman Etkinliği Planlama ve uygulama, Türkçe Dil Etkinliği Planlama ve uygulama, Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama ve uygulama, Müzik Etkinliklerini Planlama ve uygulama, Okuma yazmaya hazırlık etkinliği planlama ve uygulama, Drama etkinliği planlama ve uygulama, Fen ve matematik etkinliği planlama ve uygulama

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
Kişilik ve benlik özellikleri, Güdüler ve duygular, Duyum ve algı, Savunma mekanizmaları, Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, Çocukları tanıma teknikleri, Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, Uyum bozuklukları, Sosyal becerilerinin geliştirilmesi, Çocuklarda sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi

OKUL ÖNCESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Reggio Emila Yaklaşımının Önemi, Reggio Emila Yaklaşımının Doğuşu ve farklı yaklaşımlarla ilişkisi, Reggio Emila’da Piaget ve Reggio Emila’da Vygotsky, Merak tabanlı eğitim ve etkinlik, Çocuğun yüz dili ve etkinlik, Reggio Emila Yaklaşımında Çocuk imajı, Reggio Emila Yaklaşımında Öğretmen Rolü, Merak tabanlı eğitim ve etkinlik, Proje tabanlı eğitim yaklaşımı , Proje yaklaşımının diğer yaklaşımlardan farkı, Türkiye’de proje çalışmalarının yansımaları, Çoklu zekâ ve portfolyo

ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM 
Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında ve bünyesinde yasal tanımlı olarak çocuk kulübü bulunan her tür kurumda 15 + 15 günlük staj eğitimi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları,Okul öncesi eğitimin amaçları, Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri 36-72 aylık çocuklarda gelişim alanlarının incelenmesi, Okul öncesi 36-72 aylık çocuklar için belirlenen amaç ve kazanımlar, Okul öncesi eğitimde sorumluluk bilinci, çevre duyarlılığı, farklılıklara saygı eğitimi, Öğrenme süreci, Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, Plan çeşitleri, Yıllık plan ve Günlük plan özellikleri, Okul öncesi eğitimde çocuğun, öğretmenin ve programın değerlendirilmesi, Okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte aile ve öğretmenin görev ve sorumlulukları

GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik ve proje yönetiminin önemi, tanımı, proje yönetimi, proje gereksinimleri , Proje nedir, niçin yönetilir? Proje yönetimi organizasyonu ve ilişkileri, proje paydaşları.  Proje planı, yönetim süreçleri, proje yaşam döngüsü, fizibilite tanımı ve fizibilite raporu hazırlama teknikleri , Proje başlatma ve planlama, projenin alt bölümlere ayrılması, kontrol ve izleme, finans kaynakları yönetimi. Proje aşamaları: a)Sıralama ve süreç tasarımı b)Süre-maliyet dengelemesi ve bütçe oluşturulması. Risk yönetimi, tedarik yöntemi, insan kaynakları yönetimi. Girişimciliğin sınıflandırılması. Girişimci ve girişimci de olması gereken özellikler . Girişimcilikte amaç, girişimcilik fonksiyonları ve yenilik yapma (innovasyon). İş fikirlerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, teknogirişim proje destekleri.  Maliyetler açısından izleme ve kontrol teknikleri . Girişimcilikte risk, sorumluluk ve sınırlamalar.

MATEMATİK
Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları,Olasılık, Olasılıkla ilgili uygulamalar

ÇOCUK ve MÜZİK
Müzikle ilgili temel kavramlar, Müziğin erken çocukluktaki önemi, Ritim ve tartım eğitimi, Bona ve solfej, Erken çocuklukta müzik etkinliğini planlama, Nefes açma ve diyafram egzersizleri, Erken çocuklukta ritim araçları tasarlama ve uygulama

ÇOCUKLA İLETİŞİM
İletişimle ilgili temel kavramlar, Etkili iletişim, Eğitim ve iletişim, Fenomenolojik alan,  empati ve iletişim,  Çocukla etkili iletişim teknikleri, Anne ve çocuk iletişimi, Baba ve çocuk iletişimi,  Ailelerle etkili iletişim teknikleri, İş hayatında etkili iletişim, Personelle etkili iletişim

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma

ÇOCUK VE ÇEVRE
Temel çevre bilinci, Erken çocukluk ve çevre, Çevre eğitimi, Sürdürülebilir çevre eğitimi,  Çevre eğitim etkinlikleri planlama, Çevre eğitim etkinliklerini uygulama, Çevre bilincini oluşturma, Çevre sorunları, Çevreyi koruma bilincine uygun sınıf içi önlemler

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA
Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları, Çocuk hakları ve eşit fırsatlar sunma, Çocuk ihmal ve istismarı, Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler, Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama, Çocuk hakları ve korunması konusunda yapılan çalışmalar

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM
Cinsel eğitim, Cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri, Özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim özellikleri, Doğal ve beklendik davranışlar ve ilgi gerektiren davranışların değerlendirilmesi, Özel gereksinimli çocuklarda hijyen kurallarını bilme

SEMİNER 
Bilimsel araştırmanın önemi, Araştırma konusu belirleme, Araştırmanın planlanması, Kaynak taraması, Araştırma süreci, Araştırma sonucunun raporlaştırılması, Sunum,  Tartışma, Değerlendirme

DAVRANIŞ YÖNETİMİ
Eğitim ve davranışla ilgili temel kavramlar, Hedef davranış, Hedef davranışın ölçümü ve kaydı, Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması, Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma, Davranış kaydı teknikleri, Davranış sağaltımı planlama, Değiştirilen davranışta kalıcılık, Değiştirilen davranışın genellenmesi

ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ
Animasyon etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri belirlemek, Animasyon etkinlikleri hazırlamak, Animasyon etkinlikleri hazırlamak

MESLEK ETİĞİ
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek,  Sosyal sorumluluk kavramını incelemek

ÇEVRE KORUMA
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, Salı