Maliye

Genel Bilgiler

Maliye Bölümümüzde öğrencilere, iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Hangi sistem ve yönetim tarzı içinde olursa olsun, devlet, ekonomik hayatı ve aktiviteleri etkilemekte, asli veya tali görevlerini yerine getirebilmek için de çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gelir kaynakları arasında birinci ve en önemli unsur ise vergi gelirleri olmaktadır. Bu açıdan bölümde, gerek özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetleyici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışılmaktadır.

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda ‘Maliye Meslek Elemanı Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında çalışma imkânına sahiptirler. Maliye meslek yüksekokulu mezunları, özel sektöre ait kuruluşların mali birimlerinde çalışabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler, muhasebe ve mali müşavirlik büroları açabilirler. Mezunlar genellikle kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda denetçi ve yönetici olarak çalışmaktadır.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Sevim ÖZKAN

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YIL

I. YARIYIL

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I

Türk İnkılabının özellikleri ve kavramları, kavramların karşılaştırması, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ nin yapacağı inkılaplara etkisi. Türk İstiklal Savaşı, Atatürk’ün inkılapları.

TÜRK DİLİ I

Fert ve millet hayatındaki dilin önemi, dil bilgisinin tanımı, sözcük ve cümlelerin neler olduğu, iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumları, çeşitleri nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği. Yazılı anlamda başarılı olmanın yolları. Sözlü anlatım türleri ve ilkeleri.

YABANCI DİL I

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

GENEL İŞLETME

İşletmeyle ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmecilik ilkeleri, fizibilite raporu, kuruluş yeri seçimi, kapasite kavramı; yönetim ve organizasyon, finansman, üretim, pazarlama, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler ve muhasebe fonksiyonlarının analizi.

GENEL MUHASEBE

Muhasebe kavramı ve amacı verilerek, genel muhasebe bilgileri, yasal mevzuat ve muhasebe süreci, tek düzen hesap planı doğrultusunda, aktif ve pasif hesapların ayrıntılı olarak incelenmesi, defter tutma, yıl sonu hesaplarının kapatılması, bilanço ve gelir tablolarının çıkarılması ile ilgili bilgiler öğrencilere, örnek uygulamalar ile öğretilir.

TEMEL HUKUK

Hukukun kaynakları, yasaların, yer, anlam ve zaman bakımından uygulanması, yaptırım, yargı örgütü, hakkın tanımı, çeşitleri, hak sahibi olarak gerçek ve tüzel kişiler, hakların kazanılması, kaybedilmesi, hakların korunması, iyi niyet konuları , güncel örneklerle öğretilir.

GENEL EKONOMİ

Ekonomi biliminin konusu ve kapsamı, kıtlık kavramı, temel ekonomik sorunlar, talep ve arzın genel esasları, rekabetçi piyasalarda fiyat oluşumu, tüketici dengesi ve firma dengesi ile ilgili bilgiler, milli gelir ve milli gelir ile yatırım ve tasarruflar arasındaki ilişkiler, para kavramı ve paranın ekonomideki rolü, enflasyon, işsizlik ve istihdam ile ilgili genel bilgiler, uygulamaya yönelik örneklemeler yapılarak öğretilir.

KAMU MALİYESİ

Maliye İlmi ve Konusu; Kamu Ekonomisi Kavramı ve Özellikleri; Kamu Harcamalarının Tanımı ve Nitelikleri; Kamu Harcamalarının Artışı; Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması; Kamu Harcamalarının Etkileri; Bütçe Kavramı ve Özellikleri; Bütçeleme İlkeleri; Bütçeleme Sistemleri; Türk Bütçe Süreci

I. YIL

II. YARIYIL

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkilapları, Atatürk’ ün izlediği dış siyaset. Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri.

TÜRK DİLİ II

Yazı dili ve yazılı anlatımı. Yazma çalışmalarında işaretlerin doğru ve yerinde kullanımı. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki yeri.

YABANCI DİL II

Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme.

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Genel Muhasebe dersinde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları daha karmaşık nitelikteki işletme konularına uygulayabilme. Işletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken çalışmaları kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme. İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları özellikleriyle birlikte düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme.

FİNANS MATEMATİĞİ

Temel matematiksel fonksiyonlar (lineer, polinom, üstel, logaritmik). Modelleme ve regresyon. Paranın zaman değeri, faiz hesapları, nakit akışları, bugünkü değer, kredi ödemeleri, anüiteler. Limit, faiz hesaplarında sürekli bileşkeleme. Türev, maksimum ve minimum problemleri. Adi türevli diferansiyel denklemler, faiz hesaplarına uygulamalar. Matrisler ve lineer denklem sistemleri, eşitsizlikler, nakit akışlarına uygulamalar. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. Optimizasyon problemleri, lineer programlama, kuadratik programlama ve kısıtlar, portföy optimizasyonu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

TİCARET HUKUKU

Ticari işletme, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticaret şirketleri, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler.

MALİYE POLİTİKASI

Maliye politikasının gelişimi; maliye politikasının konusu; maliye politikasının amaçları; maliye politikasının araçları; amaçlar –araçların amaçları arasında çatışmalar; maliye politikası uygulamasında yöntemler; maliye politikası ve milli gelir dengesi, çarpanlar analizi; enflasyon ve çeşitleri; enflasyonla mücadelede maliye politikası; deflasyon ve deflasyonla mücadelede maliye politikaları; stagflasyon ve stagflasyonla mücadelede politikalar.

II. YIL

III. YARIYIL

VERGİ HUKUKU

Vergi hukukunun temel esasları ve vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme işlemleri, vergi idaresinin yapısı, görevleri ve işleyişi, vergi, suç ve cezalarının uygulanmasına ilişkin genel hükümler, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları

MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar, maliyetlerin sınıflandırılması, işletmelerde üretim esnasında kullanılan maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri.

DEVLET BÜTÇESİ

Bütçenin tanımı ve tarihi gelişimi: tanımı, temel özellikleri, tarihi gelişimi; bütçe ilkeleri ve bütçeleme sistemleri: bütçe ilkeleri ve bütçeleme sistemleri.

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

Yerel yönetimlerin varoluş nedenleri. Yerel yönetimlerin teorisi. Yerel nitelikteki kamusal mallar ve iktisadi refah. Merkezi idare ile yerel yönetimlerin arasındaki mali ilişkiler. İdareler arası hizmet bölüşümü. İdareler arası gelir paylaşımı (mali tevzin). Büyük kentlerin sorunlarının çözümünde yerel yönetimlerin rolü. Dünyada ve Türkiye'de yerel yönetimlerin. İller bankası ile yerel yönetimlerin arasındaki ilişkiler. Yerel yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri.

İSTATİSTİK

Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirket kavramı ve şirket türleri, şahıs şirketleri ile sermaye şirketleri arasındaki farklar, şirketlerin çeşitli organları, görev ve sorumlulukları, şahıs şirketlerinin özellikleri ve muhasebe kayıtları, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin ülkemizdeki önemi, sanayi ve ticaretteki yeri, muhasebe olarak da önemi, şirketler muhasebesi becerisinin öğrenciye sağlayacağı iş imkanları.

BORÇLAR HUKUKU

Hukuk kavramı, hukukun gerekliliği, hukuk sistemi, hak kavramı, medeni hukuk terimi, medeni hukuk sistemi ve önemi, medeni hukuk kavramları, Subjektif hüsniyet, gaiplik, hak ehliyeti, dernek, vakıf, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, mülkiyet, sözleşmeler, sebepsiz zenginleşmeler, borçların ifası ve tabi olduğu hükümler, borçları temerrüdü ve borçların sorumluluğu, borçların sona ermesi, borç ilişkilerinde çeşitli ve özel durumlar, borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler ve hükümleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Yönetim Teorisinin Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Organizasyonların Kuruluş Şekli ve Yönetim Uygulamalarıyla İlgili Çeşitli Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Finansal yönetimin amacı ve tanımı, Finans bölümünün örgütlenmesi, Oran analizi, Finansal analizde fon akım tablosu, Finansal planlama, Bütçeler, Kar planlaması ve kontrol, Çalışma sermayesi yönetimi, Nakit yönetimi, Stokların yönetimi, Alacakların yönetimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması, İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları.

MESLEK ETİĞİ

Temel Kavramlar, yönetmelikler ve deontoloji tüzüğü, Etik Kavramlar ve Etik ilkeler, Tıpta Etik Tartışmaya Yol Açabilecek Gelişmeler, Mesleklere özgü etik konular, İletişimde yaşanan etik sorunlar, Sağlık çalışanlarının hakları.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş hukukunun kaynakları, çalışma örgütleri, İş hukukunun temel kaynakları, Bireysel iş hukuku, hizmet akdi, İşin düzenlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık izin ücreti.

BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASI

Bütçenin tanımı, özellikleri, bütçe ilke ve fonksiyonları, bütçe sistem ve teknikleri, Türkiye bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ve denetimi.

GÜMRÜK MEVZUATI

Gümrükle İlgili Temel Kavramlar, Gümrük Vergisi Uygulaması, Kıymet Kavramı Ve Kıymet Tespit Yöntemleri, Giriş Rejimi, Dahilde İşletme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Çıkış-Transit Ve Aktarma Rejimleri, Diğer Gümrük Rejimleri Ve Serbest Bölgelerde Gümrük Denetimi, Tek Tip Gümrük Beyannamelerinin Kullanılması, Gümrük Mevzuatı.

II. YIL

IV. YARIYIL

MALİYE POLİTİKASI

Maliye politikasının gelişimi; maliye politikasının konusu; maliye politikasının amaçları; maliye politikasının araçları; amaçlar –araçların amaçları arasında çatışmalar; maliye politikası uygulamasında yöntemler; maliye politikası ve milli gelir dengesi, çarpanlar analizi; enflasyon ve çeşitleri; enflasyonla mücadelede maliye politikası; deflasyon ve deflasyonla mücadelede maliye politikaları; stagflasyon ve stagflasyonla mücadelede politikalar.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Türk vergi sisteminin esasları, gelir vergisi, vergi hukuku, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye kazancı, menkul sermaye kazancı, serbest meslek kazançları, sair kazançlar ve iratlarda vergi hesaplaması, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve matrah tespiti, kurum kazancının beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi.

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Standart tip mali tabloların analizi. Karşılaştırmalı tablo ve oran analizi teknikleri. Firmaların finansal açıdan uygulamalı olarak değerlendirilmesi. İflas tahmin modellerinin tanıtılması.

MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER

Meslekle ilgili Kuruluşlardan Çağrılacak Uzman Kişilerce İlgili Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik kavramı, Önemi ve Sınıflandırılması, Girişimcilik Süreci ve Çevre ile Etkileşimi, Girişimcide olması gereken özellikler, Girişimcilikte yenilik, Girişim Finansmanı, İş Planı, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik, Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme, Türkiye'de Girişimciliğin Değerlendirilmesi, Girişimci ve Yatırım Kararları, Uluslararası Girişimcilik

MUHASEBE DENETİMİ

Muhasebe denetimine ilişkin temel kavramlar, denetim standartları, denetimin süreci, denetimin raporlanması ve güncel denetim yaklaşımları.

DEVLET BÜTÇESİ

Bütçenin tanımı ve tarihi gelişimi: tanımı, temel özellikleri, tarihi gelişimi; bütçe ilkeleri ve bütçeleme sistemleri: bütçe ilkeleri ve bütçeleme sistemleri.

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Genel davranış bilimleri, Psikoloji bilimi, psikolojinin bölümleri, Sağlık hizmetlerinde psikoloji, çağdaş psikolojide uzmanlık alanları, Organizma ve çevre ilişkisi, Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, Davranışlarda insanlarla ilişki kuralları, Sosyoloji bilimi, Toplumsallaşma ve kültür.

YÖNETİM MUHASEBESİ

Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar.

KAMU MALİ YÖNETİMİ

Bu dersin içeriği; kamu maliyesi ile ilgili genel bilgiler, kamu hizmetleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri, verginin tanımı-yapısı, vergileme ilkeleri, vergi türleri, bütçeleme süreci ve maliye politikasıdır.

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI

Para teorisi ve politikası; para politikası araçları, para arzı ve talebinin analizi, parasal genişleme mekanizması, faiz oranlarının belirlenmesi ve sermaye piyasalarının analizi, Avrupa Parasal Birliği (EMU), karşılaştırmalı merkez bankacılığı, gelişmekte olan ülkelerin istikrar programları ve bu bağlamda Türkiye örneği gibi konular ele alınmaktadır.

MALİ YARGI

Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları, Vergi alacağının ortadan kalkması, süreler, vergi idaresinin bilgi edinmesi, vergi suç ve cezaları, çözüm yolları, Vergi yargısı, Türkiye’de vergi yargısının gelişimi, vergi yargı kuruluşlarının yapısı ve işleyişi, vergi yargı usulü ve işleyişi

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023, Cumartesi