Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Genel Bilgiler

Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Sağlık kurumları personel sayısının ve aynı zamanda uzmanlaşmanın en yoğun olduğu kurumlardandır. Sağlık kurumlarının girdisinin rahatsızlığı olan insan, çıktısının da tedavi edilmiş insan olması ve sağlık kurumlarının yılın her günü tüm gün boyunca hizmet vermesi; önemini ve sayılarını her geçen gün arttırmaktadır. Bu temel özellik ve ayrıcalıklarından dolayı sağlık sektörü, en önemli sektörlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: Kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.  

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü yaz stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda "Sağlık Kurumları İşletmeciliği Teknikeri Önlisans Diploması’’ derecesi alırlar.

 

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Serkan YÜCEL

 

DERS İÇERİKLERİ

I.YIL

I. YARIYIL

TÜRK DİLİ I

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilalı, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

YABANCI DİL I

Yabancı dil I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizce’ye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

GENEL İŞLETME

İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları; yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR- GE gibi konular ile işletmenin çevre ilişkileri ile ilgili konular oluşturmaktadır. Ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır.

GENEL MUHASEBE

İşletme ve Muhasebe İle İlgili Bilgiler: Mali tablolar ve mali karakterdeki olayların mali tablolara etkileri; Mali Tablolar İçin Bilgi Toplama Tekniği: Muhasebe fişleri, Hesap türleri; Günlük İşlemler: Hesapların açılışı; Mal Alım Satım İşlemleri: Aralıklı envanter yöntemi, Devamlı envanter yöntemi ve hasılat işlemleri, Menkul kıymet işlemleri; Banka İşlemleri: Banka işlemleri ile ilgili belgeler, Mevduat işlemleri, Kredi işlemleri, Nakit krediler, Teminat ve kefalet kredileri; Senet İşlemleri: Senet türleri, Senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Duran varlık işlemleri, Envanter işlemleri, Hatalar.

TEMEL HUKUK

Sosyal Kurallar ve Hukuk; Hukuk Kavramı ve Hukuki Yaptırım; Hukuk Kurallarının Özelliği; Hukukun Kaynakları; Hukukun Kolları; Hakkın Tanımı ve Türleri; Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi ve Kullanılması; Kişi ve Kişi Türleri: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler; Gerçek Kişilerin Ehliyetleri: Hak ehliyeti, Fiil ehliyeti; Hısımlık; İkametgah; Kişiliğin Korunması; Zilyetlik; Mülkiyet; Borç İlişkisi ve Sorumluluk; Yargı Organları.

GENEL EKONOMİ

Ekonomi teriminin önemi ve niteliği, tüketici teorisi, fiyat teorisine giriş, üretici teorisi, üretim faktörleri fiyat analizi.

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU-I

Hastanenin tanımı, hastanenin işlevleri, hastanelerin sınıflandırılması, hastanelerin diğer işletmelerden farklı yönleri, Yönetim, yönetim fonksiyonları, fonksiyonların açılımı.

II. YARIYIL

TÜRK DİLİ II

Dersin içeriğini, kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar); duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturmaktadır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

Dersin içeriğini: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları oluşturmaktadır.

YABANCI DİL II

Dersin içeriğini: Yabancı dil I dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi, yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmaları, günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemeleri ile ilgili konular oluşturmaktadır.

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

Genel Muhasebe dersinde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları daha karmaşık nitelikteki işletme konularına uygulayabilme. İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken çalışmaları kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme. İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken malî tabloları özellikleriyle birlikte düzenleyebilme, malî tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilme: Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları), Finansal (Malî) Tabloların Düzenlenmesi.

TIBBİ TERMİNOLOJİ

İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalık ile ilgili temel bilgiler, Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kalp ve dolaşım sistemine ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler, Üriner sisteme ilişkin terimler, Sinir sistemine ilişkin terimler, Üreme sistemine ilişkin terimler, İç salgı sistemine ilişkin terimler

SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları. Devlet ve Özel Hastanelerde halkla ilişkiler fonksiyonunu önemi, işleyişi ve uygulamaları.

TİCARET HUKUKU

İşletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilme. Ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilme. Şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme. Ticari senetleri, özelliklerini, türlerini ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunları kavrayabilme.

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU-II

Hastanelerde örgüt geliştirme ve yenilenme, Hastanelerde iş birimlerinin belirlenmesi, Yönetim yapılanması, Hiyerarşi oluşumunun önemi, Personel seçimi, İş tanımlamalarının yapılması, Kontrol süreci, Kurum kültürünün oluşturulması, Yönetici ve çalışan uyumu.

II. YIL

III. YARIYIL

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Sağlık - Hastalık Kavramları ve Hizmetleri, Yönetim bilimi - gelişimi ve yönetim fonksiyonları, Sağlık hizmetlerinin yönetimi, Sağlık hizmetlerinin özel ve kamusal yönü, Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, Sağlık hizmetlerinde toplam kalite, Sağlık insan gücü planlaması ve yönetimi, Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve sağlık hizmetleri, SSK ve sağlık hizmetleri, Sağlık mevzuatı.

HASTANE OTOMASYONU-I

Ms Word uygulamalarına devam edilmesi, İleri seviyede word işlemleri tanıtımı ve uygulamaları, Hızlı ve doğru klavye kullanım becerisi kazandırma, Ms Excel, Genel tanıtımı Çalışma sayfası tanıtımı ve işlem uygulamaları, Excel işlevleri ve formül oluşturma, Grafik çizimi, Veri tabanı işlemleri, Makro kullanımı.

İLK YARDIM VE REHABİLİTASYON

Giriş ve tanımlar ve hedefler, Yaralar, pansuman ve sargı teknikleri, kanamalar, travmalar, kırıklar, Solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili ilk yardım, Burkulma, çıkıklar, kramplar, yanıklar, güneş çarpması ve boğulmalarla ilgili ilk yardım, Elektrik çarpmaları, nükleer yaralanmaları, zehirlenmeler, yabancı cisim asp. ilgili ilk yardım. Toplum felaketlerinin nedenleri, sorunları ve hemşire sorumlulukları, Kazazedenin kurtarılması, taşınması ve genel kuralları.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Amacı, İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler, İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri, İş Analizleri ve İş Dizaynı İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi, Eğitim ve Geliştirme; Eğitim, Yetiştirme ve Geliştirme, Eğitimin Önemi, Eğitimin Amaçları, Performans Değerlendirme; Performans Değerlendirme Kavramı ve Performans Yönetim Sistemi, Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Kullanım Alanları, Kariyer Planlama, İşletmelerde Ücret Yönetimi; Ücret Kavramı, İş Değerleme; İş Değerleme Kavramı, İş Yapısı, İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi ( İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı ); Yönetim ve Sendika (İşçi-İşveren) İlişkileri, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler; İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Kavramı, İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin İşletme Düzeyinde Kurulması.

TIBBİ İSTATİSTİK

Tanımı ve tarihçesi, Bilgi toplama yöntemleri ve istatistiğin analiz yöntemleri, Bilgilerin serileri ve frekans tablosu olarak düzenlenmesi, Merkezi eğilim ölçüleri, Dağıtım ölçüleri, İhtimal hesapları, Hipotez testleri.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş hukukunun kaynakları, çalışma örgütleri, İş hukukunun temel kaynakları, Bireysel iş hukuku, hizmet akdi, İşin düzenlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık izin ücreti.

Biometri

Biyolojik Verilerin Toplanmasında ve Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar; Populasyonlar ve Örnekleme; Değişkenliğin Ölçümü; Olasılık; Kontenjans Tabloları Ki-kare Testi; Normal dağılım ve z-testi, Ortalamanın güven aralığı; Değişkenliğin bileşenlerine ayrılması; T-Testi: Bağımlı t-testi, Bağımsız t-testi; Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Testleri; Korelasyon ve Regresyon Analizi.

MESLEKİ YABANCI DİL-I

Etken ve Edilgen Cümle Yapıları; İsim Cümlesi ve Yapısı; Temel Özellikleri; Zarf Cümlesi ve Yapısı; Sıfat Cümlesi ve Yapısı; Temel Özellikleri; Birden Fazla Cümle Yapısının Yer Aldığı Cümle Yapıları; Çevirisine İlişkin Temel Unsurlar; Hastane Yönetimi ve Organizasyonunda Kullanılan Terimler, Hastane Yönetimi ve Organizasyonuyla İle İlgili Belgelerin Dokümanların ve Formların Doldurulması

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Toplam kalitenin tarihçesi, tanımı, önemi, Toplam kalitenin oluşması için gerekli şartlar, Toplam kalite engelleri, Türkiye de toplam kalite uygulamaları, Sağlık hizmetlerinde toplam kalitenin önemi, Gerçekleştirilme koşulları, engelleri, Ortaya çıkabilecek engelleri aşma stratejileri, İSO standartları.

MESLEK ETİĞİ

Temel Kavramlar, yönetmelikler ve deontoloji tüzüğü, Etik Kavramlar ve Etik ilkeler, Tıpta Etik Tartışmaya Yol Açabilecek Gelişmeler, Mesleklere özgü etik konular, İletişimde yaşanan etik sorunlar, Sağlık çalışanlarının hakları.

MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların bilgisi. Maliyetlerin sınıflandırılmasını kavrayabilme. Maliyet unsurlarını kavrayabilme. Maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini uygulayabilme. Maliyet hesaplama sistemlerini uygulayabilme.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İşyerinde risk önleme kültürü, Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması, İSGB, OSGB ve TSM`lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları.

IV. YARIYIL

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

Pazarlama ve Hizmetlerin Gelişimi, Hizmet Kavramının Tanımlanması, Hizmetlerin Ortak Özellikleri, Hizmet Sektörünün Günümüzdeki Önemi, Hizmetlerde Pazarlama Karması, Geleneksel pazarlama karması, Genişletilmiş Pazarlama karması, Hizmetlerin Sınıflandırılması, Hizmetlerde Ürün Kavramı, Hizmetlerin Dağıtımı, Hizmetlerin Fiyatlandırılması, Hizmet Pazarlamasında İnsan, Personel, Müşteri, Fiziksel Kanıtlar, Çevre, Hizmet tesisin boyutları, Hizmet İşletmelerinde Talep ve Kapasite Yöntemi, Hizmet Kapasitesi, Model, boyutlar, kalitenin arttırılması, hizmet karşılaşması, İlişkisel Pazarlama.

HASTANE OTOMASYONU-II

Ms Excel uygulaması yaptırılması, Klavye uygulaması yaptırılması, İnternet nedir, İnternet bağlantısı ve kullanımı, İnternet adres yapısı ve adresler arası dolaşma, İnternet te arama motorları ve İnternet uygulaması, Hastane otomasyon programlarına genel bakış, Hastane paket programları tanıtımı, Hasta takip programı kullanım uygulaması yaptırılması.

GİRİŞİMCİLİK

Girişimciliğin önemini ve nasıl girişimci olunduğu, Türkiye de girişimci olma şekilleri, Girişimcilerin başarı ve başarısızlık sebepleri, Risk sermayesini ve Türkiye’deki uygulama alanı, İş fikirleri üretmenin önemini ve girişimcilik politikasını incelemektedir.

TIBBİ DÖKÜMANTASYON

Doküman tanımı, Dokümantasyon tanımı, Tıbbi dokümantasyonun tanımlanması ve önemi, Sağlık kurumları açısından tıbbi dokümantasyon çalışmalarının önemi, Sağlık hizmetleri planlamasında makro ve mikro açıdan tıbbi dokümanların önemi, Sağlık hizmetlerinde tıbbi dokümantasyon muhatapları, İstatistikler açısından tıbbi dokümanlar.

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Gelir vergisine ilişkin temel kavramlar, gelir vergisinde yükümlülük, gelirin türleri ve elde edilmesi, beyan çeşitleri, gelirin vergilendirilmesi, kurumlar vergisine ilişkin temel kavramlar, kurumlar vergisinde yükümlülük türleri, beyan esası ve beyan çeşitleri, kurum kazancının vergilendirilmesi, katmadeğer vergisinin ve özel tüketim vergisinin konusu, yükümlüler, istisnalar ve bu vergilerin beyanı gibi konuları kapsamaktadır.

SAĞLIK MEVZUATI

Sağlık ve hastane hizmetlerinin uygulanması ile ilgili Türk Sağlık Mevzuatı kapsamında mevcut yasalar, yönetmelikler incelenmektedir.

MESLEKİ YABANCI DİL II

Öğrencilerin hastane yönetimi ve organizasyonuna ilişkin uluslar arası yayınları takip edebilecek, İngilizce metinleri kolaylıkla okuma, anlamalarını ve yazmalarını sağlayacak kavramları öğretmek ve yabancı dilde okuma alışkanlığı kazandırmak.

İNSAN HAKLARI

İnsan hakları kısa biyografisi, insan hakları düşüncesine toplu bakış, insan hakları kavramı, insan haklarının tarihsel gelişimi, demokrasi, hukuk devletinin üstünlüğü anlayışı, Türkiye’de insan hakları, Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlükler, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ve sınırları insan haklarının uluslar arası boyutları.

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Genel davranış bilimleri, Psikoloji bilimi, psikolojinin bölümleri, Sağlık hizmetlerinde psikoloji, çağdaş psikolojide uzmanlık alanları, Organizma ve çevre ilişkisi, Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları, Davranışlarda insanlarla ilişki kuralları, Sosyoloji bilimi, Toplumsallaşma ve kültür.

HASTA HAKLARI

Hasta haklarının tarihçesi, hasta hakları yönetmeliği bağlamında hasta hakları, hizmetten genel olarak faydalanma hakkı, bilimsel kanıtlara dayalı teşhis ve tedavi olma hakkı, güncel tıbbi bilgilerle teşhis ve tedavi olma hakkı vb. hasta sağlık çalışanı iletişimi, hasta haklarının hukuki boyutu.

MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER

Meslekle ilgili Kuruluşlardan Çağrılacak Uzman Kişilerce İlgili Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması.

SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM

Yatırım proje değerleme faaliyetlerinin bir parçası olarak sermaye bütçelemesi, riskli yatırım projelerinin finansal açıdan değerlendirilmesi, işletmelerde kar dağıtım politikası ve işletmenin piyasa değerine etkisi, kısa - orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, sermaye maliyeti ve optimum sermaye yapısının oluşturulması, finansal piyasalar ve borsalar.

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ

Bu dersin temel hedefi, sağlık psikolojisinin tarihçesini, sağlık/hastalık/iyi oluş hali gibi temel kavramlarını ve bu disiplinin temel çalışma alanlarını tanıtmak, sağlık psikolojisi disiplinin gelişimine katkı sunan kuramsal bakış açılarının temel önermelerini gözden geçirilecektir. Bu bilgiler ışığında, biyopsikososyal model çerçevesinde, sağlıklılığın korunması ve sürdürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi sağlık psikolojisinin temel alanlarında koruyucu ve iyi oluşu artırıcı müdahale-eğitim programlarına yönelik uygulamalar farklı konular ve kronik hastalıklar bağlamında, vaka örnekleriyle birlikte ele alınacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2018, Salı