Sosyal Hizmetler

Programın Tanıtımı

Sosyal Hizmetler Ön lisans Programı, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmeli, çeşitli boyutlarda, toplumsal sorunlar yaşayan bireylere hizmet sunmak isteyenlere alanlarında uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin gelişimini eğitsel açıdan sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz “Sosyal Hizmet Teknikeri”, “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” unvanı alırlar. Korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Mezun olan öğrencilerimizin birçoğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans düzeyi Sosyal Hizmet eğitimi almaya çalışarak “Sosyal Çalışmacı” olmayı amaçlamaktadırlar. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile:

*Sosyal Hizmet

*Sosyoloji

Bölümlerine geçiş yapabilirler.

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Latife SÜRSAVUR

 I.YIL

I. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız İhtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli Cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

Türk Dili I

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;  Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

Yabancı Dil I

Yabancı Dil I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

Temel Hukuk

Dersin içeriğini; Toplum Düzeni ve Toplumsal Düzen kuralları, Hukuk Kavramı ve Unsurları, Hukukun Kaynakları, Pozitif Hukukun Dalları, Hak Kavramı-Hakkın Konusu- Hakkın Sahibi, Hakkın Çeşitleri, Kazanılması, Kaybedilmesi, Hukuki olay-Hukuki fiil-Hukuki işlem Kavramları, Kişi ve Kişilik Kavramları ile Kişi Türleri, Hısımlık ve Yerleşim Yeri, Borç İlişkisi-Sorumluluk-Borcun Kaynakları, Borç İlişkisi-Sorumluluk-Borcun Kaynakları, Sözleşme-Haksız Fiil-Sebepsiz Zenginleşme Kavramları, Temsil Kurumu. Hukukun sosyal hizmet yönünden anlam ve önemi konuları oluşturur.

Sosyal Hizmete Giriş

Bu dersin içeriğini; Bilim ve Meslek Olarak Sosyal Hizmetin Tanımı, Amaçları, Temel İlkeleri; Sosyal Hizmet İle İlgili Temel Kavramlar: Sosyal Refah, Özgürlük, Eşitlik, Demokrasi, İnsan Hakları, Sosyal Adalet, Sosyal Güvence; Sanayi Devrimi Ve Sosyal Hizmet Düşüncesinin Dünya'da ve Türkiye'de Gelişimi; Sosyal Hizmete Yaklaşımlar Ve Ortak İnsan Gereksinimleri; Sosyal Hizmet Mesleğinin Temel Unsurları: Toplum, Kurum, Müracaatçı Ve Sosyal Hizmet Uzmanı; Sosyal Hizmetin Temel Ögeleri: Bilgi, Beceri Ve Değer Temeli; Genelci Sosyal Hizmet Yaklaşımı; Bireylerle Sosyal Hizmet (Mikro Düzey); Gruplarla Sosyal Hizmet (Mezzo Düzey); Örgütler Ve Toplumla Sosyal Hizmet (Makro Düzey) konuları oluşturur.

Sosyolojiye Giriş

Bu dersin içeriğini; Sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları, sosyal yapı ve özellikleri, sosyal tabakalaşma, sosyal ilişkiler, sosyal değişme, sosyoloji-sosyal hizmet ilişkisi konuları oluşturur.

Psikolojiye Giriş

Bu dersimizde psikoloji alanı, psikoloji kuramları, psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, algı, insan gelişimi, öğrenme, bellek, zeka, bireysel farklar, güdülenme ve duygular, normal ve normal dışı davranışlarla ilgili temel kavram ve ilkeler vb. konular ele alınacaktır.

Sosyal Psikoloji

Bu dersin içeriğini; zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları, tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü, tutumların değişmesi, dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller, liderlik ve grup değişmesi, grup içinde fert, uygulamalı sosyo-psikolojik örnekler konuları oluşturur.

Temel Sağlık Hizmetleri

Bu dersin içeriğini; temel sağlık hizmetlerine dair kavramlar, sağlık hizmetlerinin çeşitleri, sağlık ve toplum ilişkisi, Dünya’da ve Türkiye’de sağlık politikalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık hizmetlerinde sosyal hizmetlerin rolü, sağlık iletişimi, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları konuları oluşturur.

I.YIL

II. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Dersin içeriğini: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları oluşturmaktadır.

Türk Dili II

Dersin içeriğini, kelime ve kelime grupları;  cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri,  yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf,  anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);  duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman,  tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturmaktadır.

Yabancı Dil II

Dersin içeriğini; yabancı dil I dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi, yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmaları, günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemeleri ile ilgili konular oluşturmaktadır.

Temel Bakım Hizmetleri

Bu dersin içeriğini; Sosyal Hizmetlerin Kavramsal Çerçevesi, Sosyal Hizmetler Açısından Bakım Uygulamaları ve Alanları, Tarihî Süreç İçinde Bakım Hizmetlerinin Bir Bilim Hâline Dönüşmesi, Avrupa´da ve Türkiye’de Sosyal Bakım Eğitimi, Sosyal Bakım Hizmetlerinde Kalite (Bakım Kalitesi), Sosyal Bakım Hizmetlerinde Bakım Plânları, Sosyal Bakım Güvence Sistemleri, Almanya’da Bakım Güvence Sistemi ve Temel İlkeleri, Norveç’te Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği, Hollanda’da Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği, Türkiye’de Bakım Güvece Sistemi ve Engelliler Kanunu, Türkiye’de Bakım Güvece Sistemi ve Bakım Yönetmelikleri, Türkiye’de Sosyal Bakım Sigortasının Gerekliliği konuları oluşturmaktadır.

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları

Bu dersimizin; İnsan sistemlerine ve değişime yönelik klasik sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar, sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esasları. Psikodinamik, sistem ve ekolojik, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal hizmet yönünden önemi, klasik sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirilmesi, günümüz sosyal hizmet yöntem ve kuramlarının ele alınması; insan sistemlerine ve değişime yönelik çağdaş sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar, sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esasları, psikodinamik, sistem ve ekolojik, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal hizmet uygulaması yönünden önemi, çağdaş sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirilmesi konuları oluşturmaktadır.

Çocuklarla Sosyal Hizmet

Çocukluğun toplumsal süreçler içerisindeki uğrak noktalarından yola çıkarak çocukların; doğada ve toplumda bir birey olarak kendine özgü bir varoluşa sahip, düşünen, yaratıcı, sorgulayıcı, irade ve sorumluluk sahibi, eğlenmeyi ve oyun oynamayı önemseyen, değişin toplum içinde kültürlenen etkin özneler olarak tanımlayan düşünsel gelenekle uyumlu çalışmaları incelemek. Değişen toplumda aile, çocuk ve genç, aile politikaları program ve projeleri içinde çocuk, aileler arası problemlerde çocuğa yansıyan olgular, aile içi şiddette çocuğun etkilenme düzeyi, çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık sürecindeki çocuk, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon konularını incelemek.

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Türk toplumunun kültürel ve sosyal yapısının tarihçesi ve analizi. Türkiye'nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Gelenekler ve görenekler, sosyal normlar ve değer yargıları. Ülke ekonomisinin tarihçesi. Türk ekonomik hayatının kurumsal esasları. Yaşama standartlarını etkileyen sosyal ve ekonomik etkenler.

AraştırmaTeknikleri

Bilimsel araştırmanın tanımı, özellikleri, araştırma sorusu yazma ve araştırma problemi tespit etme, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri toplama süreçleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilere nitel ve nicel araştırma yapabilmeleri için gerekli teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandırılacaktır. Yöntem ve üzerine yapılan tartışmalar, araştırmalarda kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler incelenecektir. Veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin işlenmesi, rapor yazılması.

Temel İstatistik

İstatistiğin tanımı ve amacı, temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi; sıklık tabloları ve grafikler, merkezi eğilim ölçüleri, değişim ölçüleri, olasılık, olasılık dağılımları, nokta tahmini ve güven aralıkları, hipotez testleri, olumsallık (çapraz) tablolar, ki-kare analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve korelasyon, tek yönlü varyans analizi.

II.YIL

III. YARIYIL

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Çocuk koruma ve Gençlik ile ilgili hizmetlerde mevzuat; Kadınlara sunulan sosyal hizmetlerde mevzuat; Engellilere sunulan sosyal hizmetlerde mevzuat; Yaşlılara sunulan sosyal hizmetlerde mevzuat; Ailelere sunulan sosyal hizmetlerde mevzuat; Sosyal yardım uygulamalarında mevzuat; Sosyal hizmet sunan özel kuruluşlarda mevzuat. Sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat, Adalet alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat, Sosyal güvenlik mevzuatı, Diğer sosyal hizmet alanlarını ilgilendiren mevzuat,

Sosyal Sorunlar Ve Sosyal Hizmet

Çocukluk ve gençlik süreçleri ile ilgili genel değerlendirme. Çocukluk ve gençlik sorunları; çocukluk ve gençliğe yönelik hizmetler. Çocuklar ve gençlerle sosyal hizmet uygulamasının temel ilkeleri. Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar. Yaşlılık ve sağlıklı yaşam; yaşlılık kuramları Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri. Yaşlılara yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları. Engellilik ve bakıma muhtaçlar ile ilgili kavramlar, engellilik bakıma muhtaçlılığın sınıflandırması, engellilerin ve bakıma muhtaçların karşılaştığı sorunlar, engellilere ve bakıma muhtaçlara yönelik sosyal politikalar ve çağdaş hizmet modelleri, engellilere ve bakıma muhtaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalesinin esasları.

Kriz ve Afet Yönetimi

Kriz durumları, kriz durumlarındaki bireylerin özellikleri, kriz durumlarının birey ve aile üzerindeki fizyolojik etkileri, kriz durumlarının birey ve aile üzerindeki psikolojik etkileri, kriz durumlarının birey ve aile üzerindeki sosyolojik etkileri, krize sosyal hizmet müdahaleleri, kriz anında sosyal hizmet çalışanının rolü, krize müdahalenin özel bir alanı olarak afet durumları. Deprem, sel baskını, kaza, savaş vb. afet durumlarıyla karşı karşıya kalanların ruhsal, duygusal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar ve sorunlar karşısındaki tepkileri, sorunların aşılması yönünde etkili sosyal hizmet müdahalesi, afet yönetimi, afet durumlarında çok disiplinli ve eşgüdümlü çalışma, afet yönetiminde sosyal hizmetin rolü ve sosyal hizmet müdahaleleri.

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

İnsan hakları ve sosyal adalet sosyal hizmetin temelini oluşturan ilkelere sahiptir. Bu derste, insan haklarının temel gelişimi, insan haklarının temel özellikleri ve sosyal adalet konularında temel bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir. İnsan hakları konusunda çok iyi bilgilenmesi ve hak temelli yaklaşımı benimsemesi, müracaatçılara ve sosyal olgulara hak temelli yaklaşımla bakabilmemiz için gerekli olan temel bilgileri edinmek, insan hakları düşüncesini anlamak, evrensel insan hakları konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek hedeflenmiştir. Bu derste, insan haklarının temel ilkeleri, tarihsel gelişimi, sosyal adalet ve sosyal hizmet ilişkisi üzerinde durulacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğrencileri iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirme, iş yeri ve çevre güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri alabilecek yeterlilikleri kazandırabilme, meydana gelebilecek olan kazalara ve yangınlara karşı kendini ve çevresini koruyabilecek önlemleri alabilme, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavrayabilme, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır.

Yaşlılar İle Sosyal Hizmet

Gerontoloji ve Gerontolojik Sosyal Hizmet Kavramsal Çerçeve, Yaşlılık, Yaşlılık Dönemi Psiko-Sosyal Gelişimsel Özellikleri, Yaşlılıkta Psiko Sosyal ve Ekonomik Gereksinimler ve Sorunlar, Yaşlılarda Mental Bozukluklar (Depresif, Bilişsel Bozukluklar, Fobiler), Yaşlılarda Demansiyel Bozukluklar I, Yaşlılarda Demansiyel Bozukluklar II, Yaşlı İstismarı ve İhmali., Aile İçinde Yaşlıların Karşılaştıkları Sorunlar, Yaşlı ve Ailesi ile Çalışma, Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları, Korunmaya Muhtaç Yaşlılar ve Sosyal Hizmet/ Huzurevlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları: Sorunlar ve Yeni Yönelimler, Avrupa Ülkelerinde Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Sosyal Hizmet, Ülkemizde Yaşlı Refahı Alanı ve Yaşlılara Yönelik Politikalar.

Engelliler İle Sosyal Hizmet

Engellilik kavramının tanımlanması ve incelenmesi, Engel türleri ve özellikleri, engelliliğe ilişkin modeller, Gelişim dönemlerine göre engelliliğin birey üzerindeki etkisi, Engellilik durumuna ilişkin bireyin ve ailenin verdiği tepkiler ve ihtiyaçları, Engelli bireylerin yaşadığı bireysel, sosyal ve ekonomik sorunlar, Engelli bireylerin hakları, Görme engelli bireylerle sosyal hizmet uygulaması, İşitme/konuşma engellilerle sosyal hizmet uygulaması, Rehabilitasyon kavramı ve içeriği, Zihinsel engelli biireyler ve aileleriyle sosyal hizmet uygulaması, Ortopedik engelli bireylerle sosyal hizmet uygulaması, Türkiye'de engelli bireyler için eğitim hizmetleri, programlar ve sosyal hizmetler.

Sosyal Politika Çalışmaları

Sosyal politika ve sosyal refah politikası: sosyal politika ve sosyal refah politikası konularına tarihsel ve kavramsal giriş, sosyal politikanın sosyal hizmet uygulamasındaki yeri ve önemi, sosyal çalışmacıların sosyal politikalardaki rolü, işlevi, Avrupa Birliği’nde sosyal politikaların gelişimi ve bugünkü temel alanları, politika ve programları.

Türkiye'de Sosyal Hizmet Araştırmaları

Türkiye'de seçilmiş konularda yapılmış bazı sosyal hizmet araştırmalarının değerlendirilmesi. Ayrıca bu araştırmalarda amaca uygun ölçme ve ölçme araçları, nicel ve nitel araştırma tasarımları, veri toplama araçları ve teknikleri, verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi aşamalarının incelenmesi. Bu araştırmaların ülkemizde sosyal hizmetlerin gelişimine katkıları.

Çatışma ve Stres Yönetimi

Bu derste, çatışma, çatışma türleri, stres, stres türleri ve bunlara karşı geliştirilecek çözüm yolları konularının işlenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında ele alınacak konular Çatışma: Temel Kavramlar, Stres Temel Kavramlar, Toplumda Çatışma, Stres Türleri, Sosyal Hizmet ve Çatışma, Stres ve Sosyal Hizmet.

II.YIL

IV. YARIYIL

Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj)

Sosyal Hizmet alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlarda 15 + 15 günlük staj eğitimi.

Sosyal Hizmet Etiği

Etiğin evrensel boyutunun öneminin kavratılması, sosyal hizmet mesleki sorumluluğu ve etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi, sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.Sosyal hizmet etiğinin insan hak ve özgürlükleri ölçüsünde yürürlükte olan yasalara ve geleneksel ahlak anlayışına uygun bir şekilde yerine getirilmesi. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Bu dersinin amacı öğrencinin, insanın biyolojik, psikolojik, sosyal gelişimi ve değişimi ile bebeklikten, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişim ve değişimine yönelik temel kavramları, kuramsal yaklaşımları öğrenmesi ve bireyin içinde yaşadığı aile, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumla sosyal etkileşimi fark etme ve analiz etme becerisi kazanmasıdır.

Ailelerle Sosyal Hizmet

Aile kurumunun ne olduğunu ve yapısını, aile sorunlarını, ailenin birey ve toplum açısından önemini kavranması, aile sorunlarının çözümünde sosyal hizmet yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi.

Toplumsal Cinsiyet Ve Sosyal Hizmet

Bu ders, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesine yöneliktir. Bunun için dersin kapsamında bu konuda geliştirilen teorik yaklaşımlar ele alınacak, bu yaklaşımlar sosyal hizmetler yaklaşımları ile birleştirilerek sosyal hizmet uzmanı olarak bu sorunlara yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesine ilişkin tartışmalar üzerinde durulacaktır. Son olarak, Türkiye’deki başlıca sorun alanları bu teorik yaklaşımlara edinilen bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Hemen hemen bütün toplumlarda nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşadığı sorunların farkındalığını öne çıkarmak, kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal cinsiyet farklılıklarını, Kadınların kırsal kesimdeki çiftlik işlerinden profesyonel alanlara kadar uzanan mesleklere artan oranlarda katılımında yaşanan problemleri, Kadının işiyle ilişkili olarak fiziksel, zihinsel ve ekonomik durumunun iyileştirilmesini, onun işgücüne katılımını etkileyen sosyo-ekonomik- kültürel faktörleri, ailenin dışındaki yükümlülüklerini genişletirken yüklendiği rollerin gözden geçirilmesini ve bütünleştirilmesini, bunların aile üzerindeki etkilerini ve diğer felsefi, psikolojik ve politik etkenlerin neler olduğunu karşılaştırmalı olarak anlayarak, yorumlayabilecektir. Birçok ülkede olduğu gibi, toplumumuzda da kadın olmak hayatın birçok alanında engellerle karşılaşmak demektir, bu bağlamda kadının toplumdaki yeri konusunda eleştirel değerlendirme becerisi kazanırlar.

Adli Sosyal Hizmet

İnsan hakları Bildirgesi kapsamında suça yönelen çocuk, genç ve yetişkinlerin hakları ve gereksinimleri. Çocuk ve ceza adaleti sistemlerinin özellikleri ve eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik sistemleriyle ilişkileri. Çocuk, genç, kadın, ve yetişkin suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet uygulamaları.

Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri

Çocuk hukukunun ana konuları incelenerek, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hükümlerinin Türkiye'deki durum yönünden irdelenmesi. Ailenin yaşadığı problemleri sonucu çocuğuna yeterli bakım ve koruma veremediği durumlarda çocuklar için verilen bakım modelleri ve hizmetleri: evlat edinme, koruyucu aile, çocuk yuva ve yurtları vb. hizmetler. Bu derste öğrenciler korunmaya muhtaç çocuklar için çocuk koruma sistemi ve modelleri, çocuğun ihmali ve istismarı, çocuğun korunması, Türkiye’de çocuk koruma sistemi, çocuğun değerlendirilmesi, sığınmacı ve göçmen çocukların korunması, önleme çalışmaları, oyun terapisi ve çocukla görüşme konusunda teorik bilgi edinirler.

Okul Sosyal Hizmeti

Dersin temel amacı, öğrencilerin okul sosyal hizmetinin tarihçesi, kapsamı, bu alanda karşılaşabilecekleri sosyal sorunların neden ve sonuçları ile çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Bu derste öğrencilerin NationalAssociation of School SocialWork’un okul sosyal hizmet uzmanları için belirlediği standartları ve bu konudaki mevzuatı öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.

Göç Ve Sosyal Hizmet

Dünyada ve Türkiye'de kentlerin gelişimi, kentleşme ve göç ilişkisi. Göç sorunları ve gecekondu. Türkiye'de ekonomik ve sosyal bakımlardan göç sürecinde aile yapısında ki değişmeler, göç ve işsizlik, göç ve suçluluk, göçün değer üzerindeki etkilerinin sosyal hizmet açısından incelenmesi.

Sosyal Hizmet Ve Sivil Toplum Örgütleri

Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük. Demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi. Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi. Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri.

Tıbbi Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet uygulamasının sağlık bakım ortamlarındaki tarihçesinin ve kapsamının kavranması - Sosyal hizmet uygulamasının sağlık kurumlarındaki bağlamının değerlendirilmesi - Sağlık bakım ekibinde sosyal çalışmacının rollerinin değerlendirilmesi - Sosyal hizmet uygulamasında, müracaatçı sistemlerinin sağlığının biyolojik, psikososyal ve çevresel belirleyicilerine ilişkin temel değerlendirme becerileri geliştirme - Müracaatçı sistemlerinin gereksinimleri, güçleri ve amaçlarına yönelik değerlendirmeye dayalı psikososyal müdahale stratejileri geliştirme - Sağlık bakım ortamlarındaki sosyal hizmet uygulamalarında karşılaşılan adli konuların ve etik ikilemlerin değerlendirilmesi - Sosyal adalete katkı veren sosyal hizmet uygulamalarını savunma.

Girişimcilik

Proje, proje yönetimi, proje gereksinimi, proje paydaşları, proje planının hazırlanması, fizibilite ve piyasa araştırması, proje bütçesi oluşturma ve iş kurma, insan kaynakları yönetimi, proje başarı kriterlerinin belirlenmesi, proje destekleri, girişimcilikte niyet ve amaç, girişimciliğin ülkemiz için gerekliliği, iş fikirlerinin belirlenmesi, girişimcilik için fırsatların okunabilmesi, iş planının yapılabilmesi, yenilik yapma fikrinin oluşturulması, girişimcilikte riskler, uygulamalı yenilik içeren proje önerisi hazırlamak, hazırlanan projeyi sunmak, finansal kaynak temini için teknogirişim proje desteğine yönelik uygulamalı çalışmalar yapmak.

 

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021, Perşembe