Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı

Genel Bilgiler

Son yıllarda dünya çapında yaşanan küreselleşme ve ticarette serbestleşme akımları ile dünya ülkeleri arasında var olan fiziki ve siyasi duvarların yıkılması, sermaye hareketlerine de hız kazandırmıştır. Dünya finansal piyasaları, hızla bütünleşmekte ve global bir piyasa olma yolunda ilerlemektedir. Küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı 1990'lı yıllardan sonra sermaye hareketleri dünya ekonomisinin en önemli olgularından biri haline gelmiştir. Türkiye ekonomisi de bu hızlı değişime ayak uydurmak zorunda kalmış ve en önemlisi yatırımları çekme konusunda güçlü bir finans alt yapısına sahip olmak durumunda kalmıştır. Diğer yandan Sermaye piyasalarında uygulanan faaliyetler ve değişimler oldukça hızlı olmaktadır. Piyasalardaki bu hızlı değişime ayak uydurmak ve pazarlardan pay almak ise başarılı, üretken bir işgücü potansiyeli ile sağlanabilir. Bu doğrultu da Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının amacı, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler türev araçlarını etkin olarak kullanabilen, finans piyasaları konusunda ülke ekonomisine katkı sağlayacak, iyi eğitim almış, kalifiye mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilere eğitimleri sırasında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilerek sektörün içinde yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, özellikle ülkemizde eksikliği belirgin olarak hissedilen bir uzmanlık eğitimi vermektedir. Sermaye piyasası alanında çalışacak kişilerin gerekli olan bilgiyi ancak bu alanda eğitim veren kurumlardan karşılayacakları düşünülmektedir.

Ülkemiz sermaye piyasası alanında yetişme çağındadır. Geçirilen olumsuz tecrübelerden ders alınarak oluşturulan yeni sistem, sermaye piyasası alanında gelişmiş ülke sermaye piyasası standartlarını yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu alandaki gelişim ve kalifiye eleman sayısının artması ile ülkemiz de dünya finans piyasalarında aktif rol alacak ve hatta ülke ekonomisinin başka ekonomilerle rekabet edebilirliği artacaktır.

Mezunların Çalışma Alanları; Mezun olacak öğrenciler; Bankalar, Vadeli Opsiyonlar Borsası, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları gibi alanlarda ayrıca dikey geçiş ile lisans eğitimine devam edenler için akademik kariyer.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler – Lisans Programları

Aktüerya
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme-Ekonomi
İşletme Enformatiği
Lojistik Yönetimi
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Sınavsız Geçişle Yerleşebilecek Alanlar:

Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Demiryolu Genel Hizmetler, Demiryolu İşletmecilik, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, İşletme, Muhasebe, Muhasebe Finansman ve Pazarlama, muhasebe ve finansman, pazarlama, pazarlama ve perakende, satış yönetimi, reklâmcılık, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, tesis işletmeciliği, ticaret, ulaştırma hizmetleri, ticaret liselerinin alan ayrımı olmadığı dönem bitirenler, ticaret fen liseleri, ulaştırma hizmetleri

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Rıdvan SEZGİN

 

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ

TÜRK DİLİ I

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları;  Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilalı, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

YABANCI DİL I

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizce’ye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

FİNANSAL PİYASALARA GİRİŞ

Mali Piyasa, Para ve Sermaye Piyasaları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler, Sermaye Piyasası Araçları, İMKB tanımı, görev ve yetkileri, borsanın yönetim organları, teknik ve idari organizasyonu, Kotasyon ve borsada işlem görme. Hisse Senetleri Piyasası; hisse senetlerinin borsada işlem görmesi, birincil ve ikincil piyasa işlemleri, hisse senetleri pazarları ve seans saatleri, Ulusal Pazar, 2. Ulusal Pazar, gözaltı pazarı, yeni şirketler pazarı, rüçhan hakkı, hisse senetleri piyasasının işleyişi ve endeksleri, Takasbank ve işleyişi. Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli işlemler. Grafikler ve teknik analiz

GENEL İŞLETME

İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları; yönetim ve organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR- GE gibi konular ile işletmenin çevre ilişkileri ile ilgili konular oluşturmaktadır. Ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmaları yer almaktadır.

MİKRO İKTİSAT

Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasıla çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları, Tüketici Üretici Dengesi, Piyasa Türleri ve Dışsallıklar

TEMEL HUKUK

Dersin içeriğini: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptırımlar; hukukun bölümleri, hukuksal işlemler, olaylar ve eylemler; haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kişileri ve tüzel kişiler; Türk yargı sistemi konuları oluşturmaktadır.

TİCARİ MATEMATİK

Oran ve orantı, Ölçüler, Yüzde hesapları ve oranlı bölme, şirket hesapları ve ortalama fiyat, Bileşim, Karışım

II. YARIYIL DERSLERİ

TÜRK DİLİ II

Dersin içeriğini, kelime ve kelime grupları;  cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri,  yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce,  yardımcı fikirler, paragraf,  anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar);  duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman,  tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük); sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturmaktadır

 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

Dersin içeriğini: Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki devrimler, kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları oluşturmaktadır.

 YABANCI DİL II

Dersin içeriğini: İngilizce I dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi, yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmaları, günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemeleri ile ilgili konular oluşturmaktadır.

MAKRO İKTİSAT

Makro iktisadi yapıyı ve bu yapının işleyişini kavrayabilmek, Ekonomide ortaya çıkan sorunların ve çözüm yollarının tartışma ortamında öğrenilmesi; Ekonomik dalgalanma, Ekonomik büyüme ve Kalkınma, işsizlik, Milli Gelir Hesaplamaları,

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI

Sermaye Piyasası Kanunu, Kurul Kaydı, İhraç, Halka Arz ve Satış, İhraççılar ve Halka Açık Anonim Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, SPK, Denetim ve Cezai Sorumluluk, Mali Tablolar – Bağımsız Denetleme, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Kotasyon ve Borsa’da İşlem Görme, Hisse Senedi İşlemlerinde Takas ve Saklama, Kaydi Sistem ve Yatırımcıları Koruma Fonu.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Dersin içeriğini: Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarının kullanılması ile ilgili konular oluşturmaktadır.

 FİNANS MATEMATİĞİ

Basit ve bileşik faiz, basit ve bileşik iskonto, şimdiki ve gelecek değer, kısmi ödemeler, eşdeğer ve birleştirilmiş senetler, finansal piyasalar, anüiteler, borç ödemeleri.

GENEL MUHASEBE

İşletme, İşletmenin İçerisinde Bulunduğu Ortam Ve Muhasebe İlişkisi, Muhasebenin  Ürettiği Bilgi Ve Bu Bilgiyi Üretenler: Muhasebe Mesleği, Muhasebe Mekanizması Ve Türk Muhasebe Sistemi Hakkında Temel Bilgiler, Bilanço Hakkında Temel Bilgiler Ve Bilançoyu Oluşturan Hesaplara Giriş: Hazır Değerler Ve Menkul Kıymetler, Stoklar Alacaklar, Duran Varlıklar, Yabanacı Kaynaklar, Özkaynaklar, Gelir Tablosu Hakkında Temel Bilgiler Ve Gelir Tablosunu Oluşturan Hesaplara Giriş: Gelir Hesapları, Maliyet Ve Gider Hesapları, Genel Tekrar Ve Bütünleşik Örnek Çözümü

III. YARIYIL DERSLERİ

FİNANSAL YÖNETİM

Yatırım proje değerleme faaliyetlerinin bir parçası olarak sermaye bütçelemesi, riskli yatırım projelerinin finansal açıdan değerlendirilmesi, işletmelerde kar dağıtım politikası ve işletmenin piyasa değerine etkisi, kısa - orta ve uzun vadeli finansman kaynakları, sermaye maliyeti ve optimum sermaye yapısının oluşturulması, finansal piyasalar ve borsalar.

İSTATİSTİK

 İstatistik nedir? Önemi, İstatistikte kullanılan temel kavramlar ve ölçek türleri, Veri toplama ve istatistik seri türleri, Serilerin grafik çizimi, Ortalamalar: Aritmetik, tartılı, geometrik ve kuadratik ortalama, Ortalamalar: Medyan ve mod, Değişkenlik Ölçüleri: Variyans, Standart sapma ve Değişim Katsayısı, Momentlere dayalı değişkenlik ölçüleri, Olasılık: Basit ve koşullu olasılık hesabı, Olasılık: Çarpma ve toplama kuralı, Olasılık dağılımları: Binom, Poisson dağılımı ve Normal dağılım

MENKUL KIYMET DEĞERLEME

Finansal Piyasa, Menkul Kıymetler ve Değerleme Modellerinin Tarihsel Gelişimi, Değerleme Modelleri Genel Açıklama, İskonto Edilmiş Nakit Akışı Modelleri - Firma Değerleme, Ekonomik Katma Değer Modelleri - Öz kaynak değerleme, Opsiyon Değerleme Modelleri - Reel varlık değerleme

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Türleri, kullanıcıları, kullanım amaçları, bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, kar dağıtım tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, tanımı, düzenleme ilkeleri, örnekler ve düzenlemesi, finansal analiz, türleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analizi, trend analizi, oran analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması.

TEMEL ANALİZ

Milli ekonominin analizi, sektör anaşizi, firma analizi, finansal analiz, değerleme yöntemleri.

İMKB İŞLEMLERİ

İMKB’nin görev ve yetkileri, potasyon ve borsada işlem görme, hisse senedi piyasası işlemleri, takas ve saklama, tahvil ve bono piyasası işlemleri, endeksler ve uluslararası Pazar.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki ekonomik yapı, Türkiye ekonomisinin belli başlı dönemleri, kuruluş yılları  (sermaye kaynakları,üretim ve hizmetler sektörünün mevcut yapısı ve gelişimi), planlı dönem öncesi ve sonrası ekonomi politikalarındaki gelişmeler ve sektörel analiz  (dönemlere göre sermaye hareketleri, sektörel gelişmeler, dış ticaret, ulusal üretim).

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, mevduat kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, banka dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler factoring, foraiting, leasing, döviz işlemleri ve yönetimi, konut finansmanında ipotek piyasaları ve ipotek bankacılığı, birinci ve ikinci ipotek piyasası ve konut finans modelinde ipotekli krediler, menkul kıymetleştirme sürecinde hizmet veren kurumlar, gelişmiş ülkelerde konut finansman uygulamaları  (A.B.D. ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin finansal sistemleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme,gelişmekte olan ülkelerde konut finansman uygulamaları).

TİCARET HUKUKU

Ticaret şirketleri, adi, komandit, anonim, kollektif şirketler, kurulmaları, işleyişleri, tasfiyeleri, kıymetli evrak, ticari senetler, havale, poliçe, keşidecinin durumu, muhatabın durumu, ciro, vade, tahvil, hamilin durumu, poliçe, çek, bono veya emre mükerrer senetler, kıymetli evrakın ziyai ve iptali.

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirketlere ilişkin temel kavramlar, şirketlerin muhasebesine konu olan şirketlerin sınıflandırılması bağlı olduğu kanunlar yönünden sınıflandırılması, TTK’nda yer alan şirketler, borçlar kanunda yer alan şirketler, şirketler muhasebesine konu olan şirketlerde özellik gösteren iş konuları ve muhasebeleştirilmesi, kuruluş işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, tasfiye işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, birleştirme-devir işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.

PAZARLAMA İLKELERİ
Temel Kavramlar, Tüketici Pazarları ve Endüstriyel Pazarlar, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi, Mamül, Fiyat, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Tutundurma, Pazarlama Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uluslar Arası Pazarlama

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma

IV. YARIYIL DERSLERİ

PORTFÖY YÖNETİMİ

Endeks modelleri, pazarın etkinliği, sabit getirili menkul kıymetler, makro ekonomi ve sektör analizi, öz sermaye değerleme modelleri, finansal tablo analizi, portföy performans değerleme, emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

YATIRIM PROJE VE ANALİZİ

Yatırım proje kavramı, yatırım projesinin işletmeler açısından önemi, yatırım kararlarını etkileyen faktörler, yatırım projesinin hazırlanma süreci, yatırım projesinin ekonomik yönden hazırlanması ve talep tahmini, yatırım kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinin belirlenmesi, yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması, yatırım için teknik yardım sağlanması, yatırım projesinin yönetimi.

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE UYGULAMALARI                                      

Finansal türev ürünlere giriş, futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri, opsiyon fiyatının duyarlılığı.Takas ve saklama işlemlerini düzenleyen mevzuat; Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu mevzuatı; Menkul kıymetlerde devir, temlik, zayi, zaman aşımı ve ödeme yasağı; Hisse senetleri piyasasında temerrüt işlemleri; Sabit getirili menkul kıymetler takas ve saklama işlemleri; Tahvil ve bono piyasası temerrüt işlemleri; Yabancı yatırımcılar ve saklama; Yabancı menkul kıymetler piyasası işleme esasları; Takasbank kredi uygulamaları, kredi piyasası, ödünç pay senedi piyasası.

ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ)

Dönem sonunda işyeri ortamında  15 iş günlük eğitim

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

Türkiye’nin genel özellikleri, sektörün yapısı, Gümrük Birliği, Türkiye AB ilişkileri, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin nedenleri ve sonuçları.

TEKNİK ANALİZ

Hisse senedi fiyatı tahmin yaklaşımları, dow teorisi, temel trendler, ikincil trendler, küçük trendler, grafik çeşitleri, etkinlik testleri, destek ve direnç, grafik formasyonları, dönüşüm formasyonları, üçgenler, hareketli ortalama hesaplama yöntemleri, yatay piyasalarda kullanılan göstergeler, elliott dalga teorisi.

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak kavramı, devir şekilleri açısından kıymetli evrak, eksik nama yazılı kıymetli evrak, emre yazılı kıymetli evrak, hamiline yazılı kıymetli evrak, Türk dönüştürme (tahvil), kıymetli evrakta defiler, kıymetli evrakın ziyan ve iptali, kambiyo senedi türleri, poliçe, bono (emre muharrer senet), çek, emtia senetleri, umumi mağaza kavramı, makbuz senedi, varyant.

ULUSLARARASI  FİNANS

Uluslararası para sistemi; ödemeler bilançosu; döviz piyasası; uluslararası finansta temel pirite koşulları; kur etkisine açıklık ve kur riskleri; kur etkisinin yönetimi; uluslararası sermaye piyasaları; uluslararası para piyasaları; dış ticaretin finansmanı ve dış ticaret belgeleri; dış ticarette finansman teknikleri; dolaysız yabancı sermaye yatırımları; uluslararası bankacılık; uluslararası işletme sermayesi yönetimi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
Sosyal Güvenlik hukuku hakkında genel bilgiler, sosyal güvenlik hukukunun kavramsal temelleri; sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi, sorunları, e bireysel emeklilik sistemi konuları incelenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı, Küçük İşletme Çeşitleri, Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreci, küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman,Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları

TÜREV ÜRÜNLER VE PİYASALAR

Finansal teknikler vadeli işlem araçları, swap, opsiyon, leasing, factoring , forfaiting, para ve sermaye piyasaları ve işleyişleri

RİSK YÖNETİMİ I

Risk, riskin belirlenmesi, risk yönetim süreci, sigortacılıkta risk yönetimi, Risk Yönetimi ihtiyacı ve Finans al skandallar, Risk Yönetiminde Temel İstatistik ve Ekonometri Teknikleri,

SolvencyI- Solvency II, Riske Maruz Değer, Backtesting, Stres Testi ve Senaryo Analizleri, Kredi Riski ve Kredi Risk Ölçüm Teknikleri, Operasyonel Risk ve Operasyonel Risk Ölçüm

Teknikleri,

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Gelişim Süreci, Müşterilerle İletişim, Müşteri İlişkilerinde Kalite, Müşteri ilişkileri Yönetimi Stratejileri, Müşterilere Göre Organizasyon, Müşterilere Göre Pazarlama, Müşteriyi Kazanma ve Tutma, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Müşteri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2018, Salı