Kimya Teknolojisi

Kimya Programı

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bu program, ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, kimya alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Kimya Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kimya Teknikeri

Bir kimya teknikerinin ana görev ve sorumluluğu endüstrilerin çalışmaları sırasında kimyager ve kimya mühendislerine yardım etmektir. Bu nedenle geliştirilen kimya programının amacı; hem kimyanın temel ilkeleri hakkında geniş bilgiye, hem de ileri teknoloji içeren özel teçhizatlı laboratuarlarda çalışma becerisine sahip teknikerler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.

Görevleri

Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar,

Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir,

Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular,

Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur,

İşletme raporu tutar.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb.,

Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan,

Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre,

Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb.

Bazlar: Organik ve inorganik,

Tuzlar,

Saf su,

Numuneler (Mamul, kimyasal vb.),

Çeşitli formlar,

Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

Mesleğin Getirdiği Özellikler

Kimya teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,

Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen,

Tedbirli,

Yönergeyi izleyebilen,

Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen,

Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,

Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

Bu Programdan Mezun Olanların Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Kimya laboratuarı bulunduran birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların "Kimya", "Kimya Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

Programa  Giriş Koşulları

Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacıcılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayii Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınaii Boya, Boya Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar "Kimya Teknikeri" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal (SAY)" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca görülen derslerin yanısıra öğrenciler; eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

Meslekte İlerleme

Bu programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde "Kimya", "Kimya Mühendisliği", "Biyokimya", "Çevre Mühendisliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

Burs, Kredi ve Ücret Durumu

Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir.

Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar.

Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

Meslekte ilerleme

“Kimya”Kimya Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği”, “Biyokimya”, “Çevre Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Tuğba ALP ARICI

 

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I 

Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler ,  Mondros Antlaşması, İşgallere karşı tepkiler, Amasya Genelgesi, Erzurum-Sivas Kongreleri, T.B.M.M.’nin açılışı, karşı gelişleri.

TÜRK DİLİ –I

Dil, diller ve Türk dili, Dil bilgisi, sözcük, cümle, Kelime türleri, Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

YABANCI DİL-I

Konuşma, Dinleme-Anlama,Yazma, Okuma-Anlama

MATEMATİK-I

Sayılar, Cebir, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Kompleks sayılar, Logaritma

GENEL KİMYA-I

Madde, Ölçme ve mol kavramı, Çözeltiler, Kimyasal reaksiyonlar, Gazlar, Termokimya, Atomun yapısı, Kimyasal bağlar

ANALİTİK KİMYA-I

Analitik Kimya’da kullanılan büyüklüklerin tanımı, Ekivalengram kavramı, Çözeltiler, çözünme kavramı, Asit-Bazların pH’ları, İyonlaşma derecesi, Hidroliz tampon çözeltileri

TEMEL İŞLEMLER-I

Madde ve enerji denklikleri, distilasyon, gaz absorpsiyonu, kristalizasyon, ve diğer saflaştırma tekinikleri.

LABORATUAR TEKNİKLERİ

Malzemelerin sınıflandırılması, kimyasal bağlar, kristal yapılar, mekanik özellikler, metaller, polimerler, seramikler

II. YARIYIL DERSLERİ

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II

Türk inkılabı, İnkılabın evreleri, Siyasi Partiler, Atatürk İnkılapları, , Atatürkçü Düşünce Sisteminin günümüzde değerlendirilmesi, Cepheler, Düzenli ordunun kuruluşu, İstiklal Savaşı , Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması , Lozan Antlaşması

TÜRK DİLİ-II

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları

YABANCI DİL-II

Konuşma, Dinleme-anlama, Yazma, Okuma-anlama

MATEMATİK-II

Lineer denklem sistemleri ve matrisler, Limit ve süreklilik, Türev ve uygulamaları, İntegral ve uygulamaları, Diferansiyal denklemler, İstatistik

GENEL KİMYA-II

Kimyasal denge, Kimyasal hız, Asitler-Bazlar, Titrasyon, Termodinamik, Elektro kimya

ANALİTİK KİMYA-II

Kantitatif analiz, Gravimetrik analiz, Standart çözeltiler ve faktör analizi, Redoks titrasyonları

FİZİKO KİMYA

Termodinamik-Termokimya, Sıvıların özellikleri, Serbest enerji, Kimyasal denge, Faz kimyası, karışımlar

TEMEL İŞLEMLER-II

Nemlendirme, Kurutma, Mekanik ayırma, Buharlaştırma, Süzme, Membran ile ayırma prosesleri

III. YARIYIL DERSLERİ

 ENDÜSTRİYEL KİMYA

Su teknolojisi, seramik endüstrisi, Deterjanlar, Odunun kimyasal olarak işlenmesi. Petrol ve kömür teknolojisi, Çeşitli kimyasal madde üretimleri.

ORGANİK KİMYA-I

Atomik ve moleküler yapı, Organik bileşiklerin sınıflandırılması, İzometri , Alkanlar, , lkenler, Aklinler, Alkoller, Eterler, Aminler, Azot bileşikleri.

ANORGANİK KİMYA-I

Atomun yapısı, Elektronun tanecik ve dalga karakteri, Kuantum modeli, Atomda enerji , üzeyleri, Elementlerin periyodik özellikleri, Bağlanmalar

BOYA KİMYASI

Organik ve inorganik boyar maddelerin genel özellikleri , Boyanın kimyasal yapısı, Boya üretim prosesleri

MALZEME VE TECHİZAT

Malzemelerin sınıflandırılması,  kimyasal bağlar, kristal yapılar, mekanik özellikler, metaller, polimerler, seramikler.

ANALİTİK KİMYA LABORATUARI

Katyon grupları ve sistematik analizleri ve anyon grupları ve sistematik analizleri, I-V grup katyon ve anyon grupları sistematik analizleri.

ÇEVRE KİMYASI

Çevre-ortam, Çevre bilimleri ve çevre kirliliği, Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği, Katı atıklar, Gürültü kirliliği, Radyoaktif  kirlenme, küresel çevre sorunları,

ANORGANİK KİMYA LABORATUARI

Anorganik bileşiklerin sentezi

POLİMER KİMYASI

Polimerlerde kavramlar. Polimerlerin stereokimyası, camsı geçiş sıcaklığı, kristal yapısı, çözünürlüğü, mol kütlesi tayin yöntemleri, sentez yöntemleri

PETROL TENOLOJİSİ

Petrolün tarihçesi, Petrolün kimyasal yapısı, Benzinin özellikleri, Mazot, Fuel oil ve onun karakteristikleri, LPG,Yağlar ve özellikleri, Gresler

BOR KİMYASI 

Bor ve bor madenciliğin tarihçesi, bor ürünleri ve kullanım alanları, dünya bor üretimi, rezervleri, kullanım potansiyeli, insan-çevre sağlığı ve bor

ELEKTROKİMYA

Elektrokimyasal hücreler, iyon göçü, iletkenlik, ara yüzey, elektrokimyasal hücrelerde akımlar, potansiyometri, standart elektrot potansiyeli, hücre potansiyelleri, sıvı temas potansiyeli, referans,

SERAMİK KİMYASI

Periyodik tablo, Kimyasal ölçü birimleri, Bileşik ve Karışımlar, Mol Kavramı, Bileşiklerin Sınıflandırılması: Oksitler, Asitler, Bazlar

FİZİK

Öğrencilere; Klasik ve modern fizikteki temel konularını kulanarak; Newton mekaniğinin temelleri ve akışkan ile ilgili, ses ve dalgayı kapsayan ayrıca ısı ve termodinamik ile ilgili prensipleri kullanarak çözüm yapabilmektedir.

MESLEKİ İNGİLİZCE-I

Mesleki alandaki dil becerilerinin geliştirilmesi için gerekli teknik İngilizce kelime ve gramer bilgisinin sağlanması

GİRİŞİMCİLİK

İletişimin tarifi ve türleri. Sözlü iletişim, Yazılı iletişim, Meslek hayatında iletişim, Grafik iletişim, Teknolojik araçlarla iletişim.

IV. YARIYIL DERSLERİ

ORGANİK KİMYA -II

Karbonil bileşikleri, Aminoasitler, Proteinler, Karbonhidratlar, Aromatik bileşikler, Fenoller

ANORGANİK KİMYA-II

Katılar, Metaller, İletkenlik , Koordinasyon bileşikleri, Ligantlar

BİYOKİMYA

Aminoasitler, Proteinler, Enzimler, Şekerler, Yağlar, Vitaminler, Hormonlar

ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ)

Dönem sonunda işyeri ortamında  15 iş günlük eğitim

GIDA TEKNOLOJİSİ

Et ve etli ürünler, Süt ve sütlü ürünler, Yumurta, Tatlı maddeler, Alkollü içkiler, Besin zehirlenmeleri, Gıda maddeleri tüzüğü.

İLAÇ TEKNOLOJİSİ

İlaçların gruplandırılması, Ticari isimlendirme, İlaçların vücut maddeleri ile etkileşimi, Bazı ilaçlar ve özellikleri

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

Zamanın ihtiyaçlarına göre şekillenen teknolojiye ilişkin seçilen konuların gruplar ya da bireyler olarak araştırılması, istenen formata uygun olarak bir ödev haline getirilmesi ve dinleyicilere sunulması

ENSTRÜMENTAL ANALİZ

Elektromanyetik Işıma, UV-Vis. spektroskopisi, Infrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi, NMR spektroskopisi, Atomik absorbsiyon spektroskopisi, Refloktometri, Kütle spektroskopisi

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Sunum, tartışma.

ORGANİK KİMYA LABORATUARI

Laboratuarda yapılacak temel laboratuar işlemleri ile ilgili bilgiler ve malzeme temini, Erime Noktası Tayini, Kristallendirme ile Siklohekzanolden siklohekzen eldesi ve alkenlere halojen Katılması, Katı Sabun Eldesi, Etil asetat Eldesi.

FİZİKOKİMYA LABORATUARI

Gaz yasaları, buharlaşma entalpisi tayini, çözünme entalpisi tayini, kırılma indisi, Nernst dağılma yasası, sıvıların viskozitesi, sıvıların yüzey gerilimi, aktif karbon yüzeyinde adsorpsiyon.

TEKSTİL KİMYASI

Tekstil ham maddelerini ve yüzey özelliklerini tespit etme.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İnternet ortamında iletişim kurmak,  Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kimya laboratuarlarında güvenliğin önemi, zehirli maddeler ve korunma yolları, Laboratuar gereçleri, Laboratuar teknikleri, Kristallendirme, Destilasyon, Ekstraksiyon,Kromotografi

MESLEKİ İNGİLİZCE-II

Mesleki alandaki dil becerilerinin geliştirilmesi için gerekli teknik İngilizce kelime ve gramer bilgisinin sağlanması

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

Standardizasyon, kalite, kalite yönetim sistemi, meslek standartları, istatistiksel proses kontrol, ilgili kuruluşlar

Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, Perşembe